Convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2016

QUI LA POT DEMANAR

Les persones físiques que compleixin els requisits i siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

REQUISITS DEL LES PERSONES SOL·LICITANTS


·         Tenir la residència legal a Catalunya.
·         Tenir ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no superin les 2,80 vegades l’IRSC, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
·         L'habitatge objecte de la subvenció ha de ser el seu domicili habitual i permanent i ha d’estar-hi empadronat.
·         No pagar un lloguer mensual superior a 600 euros.
·         Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
·         Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
·         Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
·         Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

No poden percebre aquestes subvencions:

·         Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni, consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s'aplica quan la persona arrendadora sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis o partícips.
·         Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
·         Les unitats de convivència quan l'import de la base imposable de l'estalvi de la declaració de la renta (casella 445), sigui superior a 500 euros.
·         Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

IMPORT MÀXIM DE LA SUBVENCIÓ


L'import de la subvenció serà del 40 per cent de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un límit màxim de 200€ mensuals

TERMINI PER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ


Fins el 10 de juny de 2016.

Per a més informació podeu dirigir-vos a les oficines de Serveis Bàsics d’Atenció a la Persona,  al Passeig de la Riera 94 1ª planta, telèfon 93 555 12 34.

Darrera modificació el
Tornar al principi

Cercador

Seu Electrònica
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.