Bases reguladores del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar informàtic/a, grup c, subgrup c1, vacant a la plantilla de personal laboral de l’ajuntament de teià, pel procediment de concurs-oposició, torn de promoció interna

1a. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Es la provisió pel sistema de concurs oposició pel torn restringit de promoció interna d’una plaça de tècnic/a auxiliar informàtic/a, de la plantilla de personal laboral, dotada amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

2a. CARACTERÍSTIQUES DE LES PLACES

Tipus de personal: Laboral fix

Denominació: Tècnic/a aux. informàtic/a

Grup: C1

Sistema de selecció: concurs-oposició

Torn: Promoció interna

Retribucions: les que corresponguin d'acord amb la relació de llocs do treball i la legislació vigent

3a. REQUISITS ESPECÍFICS

Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir els requisits següents:

3.1.- Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent

3.2.- Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa

3.3.- Ocupar una plaça en la plantilla de l’Ajuntament de Teià com a personal laboral fix o funcionari/ària de carrera.

3.4.- Tenir un mínim de dos anys d’antiguitat en la categoria/grup immediatament inferior a la plaça convocada.

3.5.- No haver tingut condemna per cap delicte. No tenir inhabilitació per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

3.6.- No patir cap malaltia ni tenir cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions encomanades.

3.7.- Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions: títol de Batxiller, Tècnic especialista (Cicle formatiu de grau superior, Formació Professional de segon grau), o titulació equivalent; o bé acreditar una antiguitat de deu anys en un cos o Escala del Supgrup C (abans D), o bé cinc anys d’antiguitat i la superació d’un curs específic de formació cursat a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

3.8.- Trobar-se en situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions públiques o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc de treball.

3.9.- Tenir la capacitació i posseir el grau de coneixements de la llengua catalana, exigit, d'acord amb el que s'estableix a l'article 121 l'annex del Decret 161/2002, d'11 de juny. Ha de tenir coneixements de nivell C (nivell Intermedi de català). Si la persona candidata no acredita documentalment els coneixements de llengua catalana haurà de superar una prové especifica de coneixements de llengua catalana de nivell B (nivell intermedi de català) de la Direcció de Política Lingüística que el resultat de la qual serà d'apte/a o no apte/a.

L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocopia de la documentació esmentada.

Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia de la presentació de sol·licituds.

Tornar al principi

Convocatòries tancades

pam

CERCAR

Butlletí Verd

Subscriu-te als nostres butlletins de notícies i agenda
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact