Bases reguladores del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar informàtic/a, grup c, subgrup c1, vacant a la plantilla de personal laboral de l’ajuntament de teià, pel procediment de concurs-oposició, torn de promoció interna

1a. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Es la provisió pel sistema de concurs oposició pel torn restringit de promoció interna d’una plaça de tècnic/a auxiliar informàtic/a, de la plantilla de personal laboral, dotada amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

2a. CARACTERÍSTIQUES DE LES PLACES

Tipus de personal: Laboral fix

Denominació: Tècnic/a aux. informàtic/a

Grup: C1

Sistema de selecció: concurs-oposició

Torn: Promoció interna

Retribucions: les que corresponguin d'acord amb la relació de llocs do treball i la legislació vigent

3a. REQUISITS ESPECÍFICS

Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir els requisits següents:

3.1.- Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent

3.2.- Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa

3.3.- Ocupar una plaça en la plantilla de l’Ajuntament de Teià com a personal laboral fix o funcionari/ària de carrera.

3.4.- Tenir un mínim de dos anys d’antiguitat en la categoria/grup immediatament inferior a la plaça convocada.

3.5.- No haver tingut condemna per cap delicte. No tenir inhabilitació per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

3.6.- No patir cap malaltia ni tenir cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions encomanades.

3.7.- Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions: títol de Batxiller, Tècnic especialista (Cicle formatiu de grau superior, Formació Professional de segon grau), o titulació equivalent; o bé acreditar una antiguitat de deu anys en un cos o Escala del Supgrup C (abans D), o bé cinc anys d’antiguitat i la superació d’un curs específic de formació cursat a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

3.8.- Trobar-se en situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions públiques o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc de treball.

3.9.- Tenir la capacitació i posseir el grau de coneixements de la llengua catalana, exigit, d'acord amb el que s'estableix a l'article 121 l'annex del Decret 161/2002, d'11 de juny. Ha de tenir coneixements de nivell C (nivell Intermedi de català). Si la persona candidata no acredita documentalment els coneixements de llengua catalana haurà de superar una prové especifica de coneixements de llengua catalana de nivell B (nivell intermedi de català) de la Direcció de Política Lingüística que el resultat de la qual serà d'apte/a o no apte/a.

L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocopia de la documentació esmentada.

Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia de la presentació de sol·licituds.

Tornar al principi

Convocatòries tancades

pam

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.