Convocatòria d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica i constitució d’una borsa de treballPRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA


És objecte de les presents bases regular el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic-a mitjà-ana de promoció econòmica de l’Ajuntament de Teià, i constitució d’una borsa de treball.Denominació plaça: Tècnic/a mitjà/ana Promoció econòmica

Número de places: 1Contracte: Contracte laboral temporal

Jornada Laboral: 50 % de la jornada

Sistema de selecció: Concurs-oposicióSEGONA. FUNCIONSLes funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb les funcions detallades a continuació:

-  Reconèixer, detectar i investigar els recursos i possibilitats de desenvolupament econòmic del municipi.

-  Promocionar, difondre i estimular, en cooperació amb altres agents, programes i mesures que afavoreixin la promoció econòmica i la dinamització empresarial i turística del municipi, cercant un creixement econòmic sostenible.

-  Dissenyar i coordinar projectes d’inserció laboral i foment de l’ocupació a nivell local, aplicant una metodologia sistemàtica de concertació amb els agents socials i econòmics.

-  Assessorar i donar suport tècnic en el seu àmbit, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (ciutadans i empreses).

-  I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.VEGEU TOTES LES BASES EN EL DOCUMENT ADJUNT
Darrera modificació el
Tornar al principi

Convocatòries tancades

pam

CERCAR

Butlletí Verd

Subscriu-te als nostres butlletins de notícies i agenda
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact