A+ A A-
 
19-09-2013
Ordinari
 1. Esborrany acta sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2013

       DICTÀMENS

   Àrea 1

 1. Aprovació Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici 2012.
 2. Expedient de rectificació de saldos d’obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats.
 3. Execució sentència núm. 399/2011, dictada per la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en recurs protecció jurisdiccional núm. 390/2010.

 

Àrea 2

 1. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 481/2013, d’aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2013-2017.

   Àrea 4

 1. Aprovació expedient de contractació i obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià.

Àrea 5

 1. Acceptació de cessió de terreny destinat a vialitat al final del carrer Victor Font Gual.
 2. Aprovació proposta de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) del municipi de Teià.
 3. Aprovació inicial Mapa de Soroll i proposta de Mapa de Capacitat Acústica

 

     PROSPOSTES

 Àrea 1

 1. Moció sobre la Soberania Fiscal de Catalunya

 

   Àrea 2

11.Moció per a l’aclariment de la normativa laboral que afecte a les persones que col·laboren amb els Clubs i Entitats Esportives sense ànim de lucre, així com l’aplicació d’una moratòria sobre les inspeccions de Treball i Seguretat Social.

   Àrea 5

12. Modificació Puntual Núm. 13 del Pla General d’Ordenació Urbana corresponent al sector La Plana de Teià.

13. MOCIONS D’URGÈNCIA

 

 

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

 1. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 372/2013 a la núm. 494/2013.
 2. Donar compte de l’informe d’intervenció-tresoreria, de data 29-07-2013, corresponent al primer trimestre 2013, en aplicació de Llei 15/2012, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 3. Donar compte de l’informe d’Intervenció-Tresoreria de data 4-9-2013, corresponent al segon trimestre 2013, en aplicació de Llei 15/2012, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 4. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost, corresponent al 1r. trimestre de 2013.
 5. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia ’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal que seguidament es detallen:

18.1 Núm. 376/2013, Despeses de Personal. ADO 5016

18.2 Núm. 384/2013. Relació de personal núm. 122/2013

18.3 Núm. 396/2013. Aprovació hores

18.4 Núm. 424/2013. Avançament subvenció a l’entitat TEIÀ FUTBOL CINC

18.5 Núm. 445/2013. Relació ADO-J (30-07-2013)

18.6 Núm. 446/2013. Relació de documents justificatius NPV-J de l’expedient 2013000018.

18.7 Núm. 447/2013. Relació de documents justificatius NPV-J de l’expedient 2013000023

19.1   De data 4 de juliol, d’aprovació relació de documents justificatius NPV-J de l’expedient 20130000021

19.2   De data 25 de juliol, d’aprovació nòmines agost 2013

 1. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

 

 
pam

Cercador

recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
suvbencions2018
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.