A+ A A-
 
Ple num 11/2015
28-09-2015
Ordinari
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ: 11/2015
CARÀCTER:   ORDINÀRIA
DIA: 28 DE SETEMBRE DE 2015
HORA: 20:30

Ordre del Dia:
         I.-   PART RESOLUTÒRIA

1          Aprovació esborranys actes:
1.1Sessió ordinària del dia 16 de juliol de 2015
1.2Sessió extraordinària del dia 1 de setembre de 2015

2     Presa de possessió de la regidora Sra. Gemma Rosell Duran com a regidora de l’Ajuntament de Teià.

DICTÀMENS

Àrea 1
3          Compte General de l’exercici 2014
Àrea 3
4          Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 624/2015, d’incoació expedient de contractació del servei de manteniment enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià, mitjançant procediment obert atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de l’adjudicatari.

Àrea 4

5          Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.

  PROPOSTES

Àrea 1
6          Expedient 012/2015- Crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria i baixa de crèdits
7          Modificació composició de les Comissions Informatives Permanents
8          Modificació parcial del catàleg retributiu de l’Ajuntament de Teià per modificació de la Llei 16/1991, de Policies Locals de Catalunya.

Area 3
9          Moció del grup municipal Gent de Teià, per portar a terme la construcció de la nau de la Brigada Municipal.
10       MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

11       Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia:
De la núm. 495 a la núm. 662/2015
12  Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015, de convocatòria de subvencions entitats 2015
13  Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal

14  Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal

15  SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 
pam

Cercador

Consultori Municipal

Horari Teia Estiu 2019

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
platges
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.