Convocatòria de subvencions entitats 2015

Atès que l’article 27 de l'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 8 de novembre de 2007, determina que per totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’han d’aprovar les corresponents bases específiques, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no podran contravenir l'Ordenança General, sent competent per a la seva aprovació la Junta de Govern Local.

Vistes les bases generals i específiques per a la concessió de subvencions en l'exercici 2015 a persones físiques i jurídiques, publiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o d’interès social, que compleixen els criteris generals i específics establerts en les bases, estant legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Associacions.

Vista la normativa reguladora de la concessió de subvencions, en especial la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, art. 239 a 241, del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, activitats i Serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Atès l’informe de fiscalització favorable emès per la interventora municipal, ref. 111/2015, de data 20 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents acords:

PRIMER.- APROVAR les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions en l'exercici 2015 per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o interès socials, que compleixin els criteris generals i específics establerts en les bases, estiguin legalment constituïdes i  inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i simultàniament obrir la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions.

SEGON.-  DETERMINAR que l'eficàcia de la convocatòria s’ajornarà el temps que sigui necessari quan es formulin  reclamacions pels interessats contra les referides bases generals i específiques per al seu atorgament.

TERCER.- AUTORITZAR la despeses destinada a l'atorgament de les subvencions per a l'exercici 2015, a persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o d’interès socials, per un import total màxim de 45.470,00 €, distribuïts en les partides del pressupost Municipal  de 2015, segons el següent detall:

ÀREA I PROGRAMA

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

Joventut

200 3372 4800000

5.850,00 €

Cultura

210 3300 4800000

10.370,00 €

Esports

240 3410 4800000

18.540,00 €

Educació infantil i primària

430 3200 4800000

3.960,00 €

Gent Gran

410 2312 4800000

6.750,00 €


QUART.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis i web municipal aquest acord, així com del contingut de les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions i d’obertura de la convocatòria, determinant el termini màxim de  presentació de sol·licituds el dia 30 de setembre de 2015.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, donant-los trasllat d’una còpia de les bases generals i específiques aprovades i posant a la seva disposició tots els models necessaris per formalitzar la corresponent sol·licitud de subvenció.

SISÈ.- DONAR COMPTE dels anteriors acords al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que es convoqui.
Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.