Subvencions 2016. Bases generals i especifiques

Bases generals i especifiques per a l’obtenció de subvencions en l’exercici 2016

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents acords:

PRIMER.- APROVAR les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions en l'exercici 2016 per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o interès socials, que compleixin els criteris generals i específics establerts en les bases, estiguin legalment constituïdes i  inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i simultàniament obrir la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions.

SEGON.-  DETERMINAR que l'eficàcia de la convocatòria s’ajornarà el temps que sigui necessari quan es formulin  reclamacions pels interessats contra les referides bases generals i específiques per al seu atorgament.

TERCER.- AUTORITZAR la despeses destinada a l'atorgament de les subvencions per a l'exercici 2016, a persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o d’interès socials, per un import total màxim de 41.220,00 €, distribuïts en les partides del pressupost Municipal  de 2016, segons el següent detall:

ÀREA I PROGRAMA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA IMPORT
Cultura

210 3300 4800000

9.870,00 €

Esports

240 3410 4800000

18.540,00 €

Educació infantil i primària

430 3200 4800000

7.810,00 €

Gent Gran

410 2312 4800000

5.000,00 €


QUART.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis i web municipal aquest acord, així com del contingut de les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions i d’obertura de la convocatòria, determinant el termini màxim de  presentació de sol·licituds el dia 31 de juliol de 2016.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, donant-los trasllat d’una còpia de les bases generals i específiques aprovades i posant a la seva disposició tots els models necessaris per formalitzar la corresponent sol·licitud de subvenció.

SISÈ.- DONAR COMPTE dels anteriors acords al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que es convoqui.
Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.