Convocatòria per a la contractació laboral temporal d’un/a operari/ària de neteja i jardineria

BASE PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA


L’Ajuntament de Teià precisa incorporar a una persona amb contracte laboral temporal (del 16 de juliol al 30 de setembre) per cobrir el període vacacional del personal de Serveis de Manteniment.

El perfil que es precisa, és un home o dona amb iniciativa, per desenvolupar totes les funcions que els puguin ser encomanades d’acord amb les funcions detallades a continuació:

-  Realitzar treballs de neteja viària i d’espais enjardinats, buidar papereres, arranjar carrers i torrents malmesos pels aiguats, segar l’herba de marges i voreres, recollida de mobles vells al carrer, etc

-  Fer servir eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament del seu treball.

-  Col·laborar amb la resta de la brigada, en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (tarimes, trasllat de mobiliari, etc.) per al desenvolupament de festes populars i altres

esdeveniments. Per assumir aquestes tasques serà imprescindible aportar carnet de conduir B.

-  I, en general, totes aquelles que de caràcter similar que li siguin atribuïdes

BASE SEGONA. SOL·LICITUDS

Els/Les interessats/des hauran de presentar a les Oficines de l’Ajuntament de Teià, Recursos Humans, (Cr. Pere Noguera, 12) , abans del 23 de juliol, la següent documentació:

  1. 1.Instància de la sol·licitud (s’haurà de fer constar a quina plaça volen accedir)
  2. 2.Fotocòpia del DNI, NIE i/o permís de treball
  3. 3.Fotocòpia del carnet de conduir B
  4. 4.Currículum Vitae
  5. 5.Documentació acreditativa de l’experiència (mèrits) que s’al·leguin a la primera fase de concurs

La presentació de la sol·licitud, suposa el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

TERCERA .- PROCÉS SELECTIU

El procés selectiu contindrà les següents FASES:

          1a. fase: Fase de concurs. Valoració de mèrits dels aspirants

          2a. fase: Fase d’oposició. Exercici teòric - pràctic

          3a. fase: Entrevista personal

1a. fase. Valoració de mèrits dels/les aspirants

La valoració es farà d’acord amb el barem que consta a continuació, sempre sobre la documentació acreditativa aportada per l’aspirant, la puntuació màxima serà de 4 punts.

  1. Per l’experiència demostrada a l’Administració Pública o a l’empresa privada en el desenvolupament de funcions anàlogues a les de la plaça, a raó de 0,15 per mes treballat, fins un màxim de 2 punts.
  2. Per l’experiència demostrada a l’Administració Pública o a l’empresa privada, en tasques diferents de les incloses a l’apartat a, però relacionades amb el lloc de treball, a raó d’0,15 punt per mes treballat, fins un màxim de 2 punts

2a fase. Exercici teòric – pràctic

Tindrà caràcter obligatori i NO eliminatori i qualificable de 0 a 5 punts. Consistirà en una prova pràctica, de dificultat adequada a la categoria del lloc de treball.

3a. fase Entrevista personal

Es realitzarà una entrevista personal als aspirants per valorar la seva adequació a les condicions específiques de la plaça. Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el responsable de la selecció sobre qüestions vinculades a les funcions pròpies de la plaça i aclariments sobre l'experiència professional de l'aspirant, i es podran valorar altres aspectes que s’exposaran als candidats abans de l’inici de l’entrevista. La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 5 punts.

QUARTA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

- President:   Oficial supervisió serveis i manteniment

- Vocals: Tècnic/a de Recursos Humans i Cap brigada obres i serveis. Encarregat de neteja i jardineria

- Secretaria: Tècnic/a de Recursos Humans

CINQUENA.- QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS

La puntuació final i definitiva de la convocatòria s'obtindrà sumant a la puntuació de la fase de valoració mèrits a la puntuació obtinguda en la fase de la prova pràctica i entrevista . En cas d’empat, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant que hagi obtingut major puntuació en la prova pràctica i de persistir l’empat, segons la puntuació de l’entrevista.

Finalitzada la qualificació dels aspirants, es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal el resultat de la classificació de cada aspirant en funció de la puntuació obtinguda pel mateix/a.

 

Teià, a 16 de juliol de 2012

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.