Dijous a les 20:30 hores, vine al Ple Municipal o escolta´l pel web

Ple municipal

 

ordinari

 

ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT

NÚM. DE SESSIÓ: 6 /2013

CARÀCTER:  ORDINÀRIA

 

Ordre del dia

 

$11.         Esborrany acta sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2013

       DICTÀMENS

    Àrea 1

$12.         Aprovació Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici 2012.

$13.          Expedient de rectificació de saldos d’obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats.

$14.         Execució sentència núm. 399/2011, dictada per la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en recurs protecció jurisdiccional núm. 390/2010.

Àrea 2

$15.          Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 481/2013, d’aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2013-2017.

    Àrea 4

$16.         Aprovació expedient de contractació i obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià.

Àrea 5

$17.         Acceptació de cessió de terreny destinat a vialitat al final del carrer Victor Font Gual.

$18.         Aprovació proposta de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) del municipi de  Teià.

$19.         Aprovació inicial Mapa de Soroll i proposta de Mapa de Capacitat Acústica

 

      PROSPOSTES

  1.     Àrea 1

$110.  Moció sobre la Soberania Fiscal de Catalunya

   Àrea 2

$111. Moció per a l’aclariment de la normativa laboral que afecte a les persones que col·laboren amb els Clubs i Entitats Esportives sense ànim de lucre, així com l’aplicació d’una moratòria sobre les inspeccions de Treball i Seguretat Social.

   Àrea 5

$112. Modificació Puntual Núm. 13 del  Pla General  d’Ordenació Urbana corresponent al sector La Plana de Teià.

$113. MOCIONS D’URGÈNCIA

 II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

$114.  Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm.  372/2013 a  la núm.  494/2013.

$115.      Donar compte de l’informe d’intervenció-tresoreria, de data  29-07-2013, corresponent al primer trimestre 2013, en aplicació de Llei 15/2012, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

$116.      Donar compte de l’informe d’Intervenció-Tresoreria de data  4-9-2013, corresponent al segon trimestre 2013, en aplicació de Llei 15/2012, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

$117.      Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost, corresponent al 1r. trimestre de 2013.

$118.    Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia ’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal

$119.  .  Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local,  amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal-

$120.  SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

                                Dia 19 de setembre  

                                       a les 20:30 hores

Tornar al principi

Cercador

Consultori Municipal

Horari Teia Estiu 2019
 
 
 
 

Piscines municipals 2019

piscina
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
aulaestudi2019
 
 
 
 
suvbencions2019
 
 
 
 
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.