Convocatòria per a la contractació laboral temporal de personal per a la piscina municipal

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'AJUNTAMENT DE TEIÀ precisa incorporar a sis persones amb contracte laboral temporal (del 25 de juny a l'11 de setembre de 2014) per a cobrir les places necessàries de la Piscina Municipal de Teià:

2 OPERARIS DE MANTENIMENT

TORN ÚNIC: 8:30 - 10:00 / 15:00 - 16:30

- Jornada: 10.5 hores setmanals (3 hores diàries), prestades de dilluns a diumenge, amb torns alternatius, sempre respectant el temps de descans establert legalment.
- Disponibilitat horària: Torns de matí i caps de setmana alterns.
- Tasques: Control de l'aigua de la piscina: Control del cloro, PH. Funcionament de les bombes , instal•lació elèctrica. Neteja de l'aigua. Neteja de l'entorn: escombrar, reg, buidat de papereres, etc..

2 AUXILIARS DE SERVEIS I NETEJA

TORN ÚNIC: 15:00 - 17:00

- 1 Jornada: 8 hores setmanals (2 hores diàries), prestades de dilluns a dijous.
- 1 Jornada: 6 hores setmanals (2 hores diàries),prestades de divendres a diumenge
- Disponibilitat horària: Torn de matí
- Tasques: Neteja de espais comuns, vestuari, banys i dutxes

2 CONSERGES (TAQUILLA)

TORN MATÍ: 10:00- 15:15
TORN TARDA: 15:15 - 20:30

- Jornada: 36.75 hores setmanals, prestades de dilluns a diumenge, amb torns alternatius, sempre respectant el temps de descans establert legalment.
- Disponibilitat horària: Torns de matí i/o tarda, i caps de setmana
1 Conserge , tasques: Control de les entrades. Suport al socorrista en fer complir les normes d'us de les instal•lacions. Revisió de bany i vestuaris
1 Conserge / Responsable de Piscina Municipal, tasques: A més de les descrites anteriorment, responsable del personal de manteniment i neteja, control i vigilància de tot el recinte de la Piscina municipal.

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA

PRIMERA. SOL·LICITUDS
Els interessats hauran de presentar a les Oficines de l'Ajuntament de Teià, Recursos Humans, (Cr. Pere Noguera, 12) , abans del 16 de juny, la següent documentació:

1. Instància de la sol·licitud (s'haurà de fer constar a quina plaça volen accedir)
2. Fotocòpia del DNI, NIE i/o permís de treball
3. Currículum Vitae
4. Documentació acreditativa de l'experiència (mèrits) que s'al·leguin a la primera fase de concurs

La presentació de la sol·licitud, suposa el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

SEGONA .- PROCÉS SELECTIU

El procés selectiu contindrà les següents FASES:

1a. fase: Fase de concurs. Valoració del currículum dels aspirants
2a. fase: Fase d'oposició. Exercici teòric - pràctic
3a. fase: Entrevista personal

1a. fase. Valoració del currículum dels aspirants

La valoració es farà d'acord amb el barem que consta a continuació, sempre sobre la documentació acreditativa aportada per l'aspirant, la puntuació màxima serà de 3 punts.

a) Per l'experiència demostrada a l'Administració Pública o a l'empresa privada en el desenvolupament de funcions anàlogues a les de la plaça, a raó de 0,10 per mes treballat, fins un màxim de 1.5 punts.

b) Per l'experiència demostrada a l'Administració Pública o a l'empresa privada, en tasques diferents de les incloses a l'apartat a, però relacionades amb el lloc de treball, a raó d'0,15 punt per mes treballat, fins un màxim de 1.5 punts.

2a fase. Exercici teòric – pràctic
Tindrà caràcter obligatori i NO eliminatori i qualificable de 0 a 10 punts. Consistirà en la resolució d'un qüestionari de preguntes (test) amb 2 o 3 respostes alternatives cadascuna d'elles, de les quals només una d'elles serà la correcta, de dificultat adequada a la categoria del lloc de treball.

3a. fase Entrevista personal

Es realitzarà una entrevista personal als aspirants per valorar la seva adequació a les condicions específiques de la plaça. Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el responsable de la selecció sobre qüestions vinculades a les funcions pròpies de la plaça i aclariments sobre l'experiència professional de l'aspirant, i es podran valorar altres aspectes que s'exposaran als candidats abans de l'inici de l'entrevista. La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 5 punts.

QUARTA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

- President: Oficial supervisió serveis i manteniment
- Vocals: Tècnic/a de Recursos Humans
Cap brigada obres i serveis
Encarregat de neteja i jardineria

-Secretaria: Tècnic/a de Recursos Humans

CINQUENA.- QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS

La qualificació final de cada aspirant s'obtindrà sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs i la obtinguda a la fase d'entrevista personal.
Finalitzada la qualificació dels aspirants, es publicarà en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal el resultat de la classificació de cada aspirant en funció de la puntuació obtinguda pel mateix.

Teià, a 17 de maig de 2014
L'Alcalde

Josep Botey i Solà

 

Tornar al principi

Cercador

Consultori Municipal

Horari Teia Estiu 2019
 
 
 
 

Piscines municipals 2019

piscina
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
aulaestudi2019
 
 
 
 
suvbencions2019
 
 
 
 
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.