Convocatòria per a la contractació laboral temporal d’operari/àries de neteja / jardineria i d’obres / manteniment

einesBASE PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'Ajuntament de Teià precisa incorporar a dos persones amb contracte laboral temporal (del 21 de juliol de 2014 al 15 de maig de 2015) pels de Serveis de Manteniment.

La contractació de personal es realitza dins del Programa complementari de suport a l'economia productiva local de la Diputació de Barcelona, amb finançament dels fons locals d'ocupació 2013/2014.

El perfil que es precisa, és d'homes o dones amb iniciativa, per desenvolupar totes les funcions que els puguin ser encomanades d'acord amb les funcions detallades a continuació:

- Realitzar treballs de neteja viària i d'espais enjardinats, buidar papereres, arranjar carrers i torrents malmesos pels aiguats, segar l'herba de marges i voreres, recollida de mobles vells al carrer, etc

- Realitzar tot tipus de tasques de recolzament als treballs d'obres i manteniment del lloc de treball d'oficial de 2ª, portant material i eines, col•laborant amb les seves feines de reparacions, construcció, de neteja del clavegueram, voreres, desguassos pluvials, etc

- Fer servir eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament del seu treball.

- Col·laborar amb la resta de la brigada, en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (tarimes, trasllat de mobiliari, etc.) per al desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments. Per assumir aquestes tasques serà valorable l'aportació del carnet de conduir B.

- I, en general, totes aquelles que de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

BASE SEGONA. SOL·LICITUDS

Els/Les interessats/des hauran de presentar a les Oficines de l'Ajuntament de Teià, Recursos Humans, (Cr. Pere Noguera, 12), fins el dia 14 de juliol de 2014, la següent documentació:

1. Instància de la sol·licitud
2. Fotocòpia del DNI, NIE i/o permís de treball
3. Fotocòpia del carnet de conduir B
4. Currículum Vitae
5. Documentació acreditativa de l'experiència (mèrits) que s'al•leguin a la primera fase de concurs
6. Acreditació de trobar-se en situació legal de desocupació, tenint preferència els que estiguin inscrits a un Servei Local d'Ocupació de la demarcació de Barcelona

La presentació de la sol·licitud, suposa el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

La manca d'acreditació de trobar-se en situació legal de desocupació, serà causa de no admissió al procés selectiu.

TERCERA .- PROCÉS SELECTIU

El procés selectiu contindrà les següents FASES:

1a. fase: Fase de concurs. Valoració de mèrits dels aspirants
2a. fase: Fase d'oposició. Exercici teòric - pràctic
3a. fase: Entrevista personal

1a. fase. Valoració de mèrits dels/les aspirants

La valoració es farà d'acord amb el barem que consta a continuació, sempre sobre la documentació acreditativa aportada per l'aspirant, la puntuació màxima serà de 4 punts.

a) Per l'experiència demostrada a l'Administració Pública o a l'empresa privada en el desenvolupament de funcions anàlogues a les de la plaça, a raó de 0,15 per mes treballat, fins un màxim de 2 punts.

b) Per l'experiència demostrada a l'Administració Pública o a l'empresa privada, en tasques diferents de les incloses a l'apartat a, però relacionades amb el lloc de treball, a raó d'0,15 punt per mes treballat, fins un màxim de 2 punts.

2a fase. Exercici teòric – pràctic

Tindrà caràcter obligatori i NO eliminatori i qualificable de 0 a 5 punts. Consistirà en una prova pràctica, de dificultat adequada a la categoria del lloc de treball.

3a. fase Entrevista personal

Es realitzarà una entrevista personal als aspirants per valorar la seva adequació a les condicions específiques de la plaça. Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el responsable de la selecció sobre qüestions vinculades a les funcions pròpies de la plaça i aclariments sobre l'experiència professional de l'aspirant, i es podran valorar altres aspectes que s'exposaran als candidats abans de l'inici de l'entrevista. La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 5 punts.

QUARTA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

- President/a: Oficial supervisió serveis i manteniment
- Vocals: Cap de serveis socials, Cap brigada obres i serveis i Encarregat de neteja i jardineria
- Secretari/ària: Carme Jiménez

CINQUENA.- QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS

La puntuació final i definitiva de la convocatòria s'obtindrà sumant a la puntuació de la fase de valoració mèrits a la puntuació obtinguda en la fase de la prova pràctica i entrevista . En cas d'empat, l'ordre s'establirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut major puntuació en la prova pràctica i de persistir l'empat, segons la puntuació de l'entrevista.

Finalitzada la qualificació dels aspirants, es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal el resultat de la classificació de cada aspirant en funció de la puntuació obtinguda pel mateix/a.

Teià, 7 de juliol de 2014
L'alcalde

Josep Botey i Solà

 

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.