Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions. Any 2014

Aquestes bases específiques han estat elaborades a l'empara dels preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, dels articles 239 a 241 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (D. Legislatiu 2/2003) i els articles 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) (D: 179/1995) i el reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Article 2. Objecte de la normativa

L'objecte de les presents bases és complementar l'Ordenança General de Subvencions aprovada per l'Ajuntament de Teià en Ple en sessió celebrada el 8 de novembre de 2007, definint el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol•licitud, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorga l'Ajuntament de Teià.
Les subvencions sol·licitades hauran de respondre a un dels dos objectes següents:
a) Funcionament propi de l'entitat,
b) Programes o activitats que dugui a terme la mateixa.
Ambdós han d'ajustar-se a les finalitats de la convocatòria específica de cada àrea.

Més info a Exposició pública

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.