Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions. Any 2014

Aquestes bases específiques han estat elaborades a l'empara dels preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, dels articles 239 a 241 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (D. Legislatiu 2/2003) i els articles 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) (D: 179/1995) i el reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Article 2. Objecte de la normativa

L'objecte de les presents bases és complementar l'Ordenança General de Subvencions aprovada per l'Ajuntament de Teià en Ple en sessió celebrada el 8 de novembre de 2007, definint el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol•licitud, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorga l'Ajuntament de Teià.
Les subvencions sol·licitades hauran de respondre a un dels dos objectes següents:
a) Funcionament propi de l'entitat,
b) Programes o activitats que dugui a terme la mateixa.
Ambdós han d'ajustar-se a les finalitats de la convocatòria específica de cada àrea.

Més info a Exposició pública

Tornar al principi

Cercador

Consultori Municipal

Horari Teia Estiu 2019
 
 
 
 

Piscines municipals 2019

piscina
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
aulaestudi2019
 
 
 
 
suvbencions2019
 
 
 
 
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.