caenfrdeites

Recursos Econòmics

Imprimir correu electrònic

PRESSUPOSTOS, SALARIS, CONTRACTACIONS, SUBVENCIONS

  1. Pressupost de l'Ajuntament 2022  |  Pressupost 2021   | Pressupost 2020  |  Pressupost 2019
  2. Informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs 2021  |  2020 |  2019 |  2018
  3. Modificacions pressupostàries realitzades 2021  2020 2019
  4. Modificacions pressupostàries realitzades de l'any en curs (2022) - NO S’HA FET CAP MODIFICACIÓ
  5. Informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i nivell d’endeutament 2022  2019 | 2018
  6. Informe d’avaluació d’estabilitat pressupostària 2022 2021 | 2020
  7. Liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general 2019 | 2018
  8. Relació de llocs de treball i retribucions del personal laboral y funcionari de l'ajuntament, segons categories
  9. Inventari general del patrimoni de l’ajuntament
  10. Llistat i retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança
  11. Oferta de treball de l’ajuntament, concursos públics i els resultats
  12. Contractes formalitzats majors: Any 2021 | Any 2020 |  Any 2019  |  Any 2018
  13. Contractes formalitzats menors: Any 2021 |  Any 2020 | Any 2019  |  Any 2018 i anteriors (Excel)
  14. Relació complerta de factures, proveidors i imports:  Any 2021  |  Any 2020 | Any 2019 
  15. Actes de les meses de contractació
  16. Licitacions en curs i composició de les meses de contractació
  17. Modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, licitacions anul·lades i resolucions anticipades
  18. Període mitjà de pagament als proveïdors
  19. Subvencions atorgades, convocatòries i resolucions
  20. Convenis signats 2021 (2018-2020)
  21. Compte general
  22. Tramitació de pressupostos, plantilles i relació de llocs de treball
  23. Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
  24. Cost de les campanyes institucionals
  25. Calendari i padrons fiscals
  26. Calendari del contribuent
  27. Tipus impositius
  28. Subvencions a Entitats 2021 | 2020 | 2019

 


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites