Imprimir aquesta pàgina

Informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i nivell d’endeutament xercicis anteriors