Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

Projectes presents i futurs pel municipi

Iniciem l’escrit al Butlletí Municipal contents pels indults de les persones preses polítiques per l’Estat espanyol per motius ideològics i polítics.

Seguim avançant en el projecte de rehabilitació dels 8 pisos de mestres com a habitatge de lloguer dotacio· nal per a joves, amb el Pla especial de clau dotacional aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanis· me de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, tràmit urbanístic indispen· sable per a poder iniciar l’encàrrec del projecte executiu i les obres i per poder destinar bona part de l’ajut del Programa General d’Inversions 20202023 de la Diputació de Barcelona. També estem treballant en el projecte de construcció dels 18 habitatges de protecció oficial de lloguer en règim general del sector del Pla de Millora Urbana del Blanqueig (entre el pas· seig de la Riera i el carrer Josep Pui· goriol), ara que l’Ajuntament ja n’ha obtingut la titularitat del solar derivat del projecte de reparcel·lació.

Coneixedors de les necessitats de millorar el manteniment de carrers i voreres de les urbanitzacions i bar· ris del municipi, aquesta tardor hi ha programades algunes actuacions ur· gents, a la Molassa i a altres sectors del municipi, però preveiem que el 2022 podrem abordar arranjaments de pavimentació importants a diver· ses urbanitzacions i sectors del poble, sigui amb la incorporació de roma· nents o sigui directament al pressu· post de 2022.

Com el present del poble passa per la seva joventut des de la regidoria Ci· cles de Vida s’ha posat en marxa el pro· jecte “Teià Jove” on es posarà l’esforç en el col·lectiu +18 atenent les seves necessitats i demandes i amb la crea· ció de la Comissió Jove que gestionarà diferents activitats al llarg de l’any.

No defallim, seguim fent Teià.


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat