caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
22-07-2021
Ordinari

I.PART RESOLUTORIA

1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores, correspondientes a las siguientes sesiones:
- Pleno extraordinario núm. 5/2021, de 17
de junio - Propuestas dictaminadas por la comisión informativa del área 1 (Hacienda)
el 13.07.2021: 2. PRP2021/774 Propuesta a la alcaldía por la modificación de créditos 07/2021
3. PRP2021/813 Determinación de las Fiestas Locales para el
año 2022 4. PRP2021/777 Propuesta de acuerdo solicitando la inmediata baja del ayuntamiento de Teià en
la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) 5 prp2021/722 Propuesta Juez de Paz sustituto
Propuestas dictaminadas por la comisión informativa del área 3 (Territorio y sostenibilidad) el 15.07.2021:
6. PRP2021/739 Convenio para la mejora del Servicio de transporte de viajeros por carretera en Teià. II.PART DE CONTROLDar cuenta de los Decretos de Alcaldía núm. 255/2021 al 350/2021, de 15.05.2021 a 16.07.2021.
8. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta

de Gobierno Local en las sesiones siguientes: JGL núm. 18, ordinaria, de 20/05/2021 JGL nº 23, extraordinaria, de 23/06/2021
JGL núm. 19, ordinaria, de 27/05/2021 JGL núm. 24, ordinaria, de 01/07/2021
JGL núm. 20, ordinaria, de 03/06/2021 JGL núm. 25, ordinaria, de 08/07/2021
JGL núm. 21, ordinaria, de 10/06/2021 JGL núm. 26, ordinaria, de 15/07/2021
JGL núm. 22, ordinaria, de 17/06/2021

9. Mociones de urgencia.
10. Sugerencias y preguntas.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites