caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
23-09-2021
Ordinari

I.PART RESOLUTORIA
1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores, correspondientes a las sesiones siguientes:
Pleno ordinario núm. 6/2021, de 22 de julio. Propuestas dictaminadas por la comisión informativa del área 1 (Hacienda) el 14.09.2021:
2.

PRP2021/936 Propuesta determinación local pendiente de 2022- Expediente 2021/1084

Propuestas dictaminadas por la comisión informativa del área 3 (Territorio
y sostenibilidad) el 16.09.2021: 3. PRP2021/915 Cesión contrato servicios de CESPA En Ferrovial Servicios, S.A.-

Expediente 2020/899 Propuestas urgentes:
4. PRP2021/991 Aprobación definitiva del Plan Especial Urbanístico de adscripción de la llave dotacional
a la finca de los pisos de los maestros en Teià ("PEM").- Exp. 2021/210 5 PRP2021/970 Propuesta de alcaldía reglamento Pista Riera, 85 de Teià- Exp. 2021/1101

II. PARTE DE
CONTROL 6. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía núm. 352/2021 al 443/2021, de 17.07.2021 a 17.09.2021.
7. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta
de Gobierno Local en las sesiones siguientes: JGL núm. 27, ordinaria, de 22/07/2021
JGL núm. 28, ordinaria, de 29/07/2021
JGL núm. 29, ordinaria, de 08/09/2021
JGL núm. 30, ordinaria, de 16/09/2021

Mociones
8. PRP2021/931 Moción para exigir medidas que frenen la escalada de precios de la electricidad-
Expediente 2021/1309 9. PRP2021/932 Moción para promover la acogida y el asilo de personas refugiadas de Afganistán y para la defensa de los derechos humanos- Expediente 2021/1310

10. Sugerencias y preguntas.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites