Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Surten a consulta les bases d’adjudicació dels pisos dels mestres

Imprimir correu electrònic

pisos mestresAhir, 6 de novembre, l’Ajuntament de Teià va publicar al seu web l’esborrany de reglament de la convocatòria per sol·licitar un dels vuit habitatges dotacionals en règim de lloguer per a joves dels pisos dels mestres. Es tracta d’un tràmit previ a l’aprovació definitiva de les bases del procés d’adjudicació per tal de recollir els suggeriments i les aportacions de les persones, col·lectius i entitats que vulguin dir-hi la seva. A partir d’aquest moment, s’obre un termini de 20 dies naturals per fer arribar per escrit les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document a través d’una instància genèrica.

Gestió integral

Recentment, l’Ajuntament ha donat a conèixer a través del Butlletí Municipal que no sols establirà els requisits d’accés a la promoció dels pisos dels mestres, sinó que també s’encarregarà de la gestió econòmica i la conservació de l’edifici. L’alcaldessa, Gemma Rosell, explica que la decisió va ser presa en una reunió de coordinació amb Secretaria, Intervenció, Serveis Socials i Serveis Tècnics “amb l’objectiu d’oferir una capacitat de gestió més àgil i operativa a través d’un administrador local de finques”.

ascensor 01Pisos de tres habitacions

L’edifici consta de planta baixa i tres pisos, amb dos habitatges per planta. Per garantir-ne l’accessibilitat fa poc s’hi ha instal·lat un ascensor adaptat amb capacitat per a vuit persones, que ha suposat una inversió de 31.858 euros

La superfície útil de tots els pisos és de 64 metres quadrats. A més, disposen d’una terrassa coberta de 5 metres quadrats. L’espai interior es distribueix en diversos espais: rebedor, cuina, sala d’estar-menjador, safareig, cambra higiènica i tres habitacions de 10 metres quadrats cadascuna. Per aquesta raó, els pisos estan especialment destinats a unitats de convivència formades per un mínim de dos i un màxim de cinc membres. Aquestes persones poden respondre a qualsevol dels models familiars que recull l’avantprojecte de llei de famílies, o bé pot tractar-se de grups d’amics i/o amigues que vulguin emancipar-se i compartir pis.

En principi, la proposta de reglament que se sotmet a exposició pública no preveu la possibilitat que hi puguin optar persones a títol individual.

Proposta de bases

Pel que fa als requisits d’accés, caldrà tenir la nacionalitat espanyola o un permís de residència vigent; acreditar que almenys un dels sol·licitants està empadronat a Teià durant un mínim de 5 anys durant 5 anys de manera continuada o discontínua en els darrers 10 anys. D’aquesta manera, l’Ajuntament vol prioritzar l’accés dels joves de la població, així com facilitar el retorn d’aquells que en un moment donat van haver d’abandonar-lo per manca d’oferta a preu assequible.

En tots els casos, els sol·licitants hauran de tenir entre 18 i 35 anys, ambdós inclosos, a data 31 de desembre de 2023.

Patrimoni i ingressos

No hi podrà concórrer cap persona que siguin titular d’algun habitatge lliure o protegit, llevat que acrediti de forma fefaent que no pot fruir-ne d’acord amb la legislació que sigui d’aplicació.

Les persones que en resultin adjudicatàries hauran de presentar dues declaracions de responsabilitat: una del seu estat civil i una altra per la qual s’obliguen a destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent.

Com a mínim, els ingressos de la unitat de convivència sol·licitant hauran de ser superiors a 17.210,30 euros en còmput anual de l’any 2022. L’import equival a dues vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) de 2023 i s’obté de la suma de les casella 435 i 460 de la declaració de renda.

I com a màxim, els ingressos de la unitat de convivència sol·licitant hauran de ser inferiors a 41.399,35 euros en el cas de dos membres; 43.179,96 euros en el cas de tres integrants, i 44.619,30 euros en els casos de quatre i cinc components.

Import i durada del contracte

D’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, el termini del contracte de lloguer serà de cinc anys, improrrogables. L’import mensual serà de 600 euros. A aquesta quantitat cal sumar-hi les despeses derivades de donar d’alta els subministraments d’aigua, gas i llum, així com corresponents consums mensuals. La taxa d’escombraries i I’Impost de Béns Immobles també es cobraran a part en el rebut domiciliat: la brossa durant l’últim mes del període de pagament voluntari, mentre que l’IBI es repercutirà en quatre fraccions trimestrals.

Documentació i procediment

A l’esborrany també s’especifiquen les causes d’exclusió i rescissió, així com la documentació requerida i les diverses fases del procediment administratiu. El procés d’adjudicació s’iniciarà un cop s’aprovin i es publiquin definitivament les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aleshores s’obrirà un termini de 15 dies naturals per presentar la documentació al registre general de l’Ajuntament, o bé telemàticament o bé en persona.

Posteriorment a la valoració i comprovació de les sol·licituds es confegirà una llista provisional de sol·licituds admeses i excloses que serà aprovada per la Junta de Govern i publicada al web i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Transcorregut el termini de 10 dies hàbils per efectuar possibles esmenes, la llista esdevindrà definitiva.

En l’adjudicació dels habitatges no es tindrà en compte l’ordre de presentació de les sol·licituds, sinó que es realitzarà un sorteig entre totes les persones admeses davant del secretari municipal.

La resta de sol·licituds passaran a formar part de la llista d’espera, seguint l’ordre establert en el sorteig. Aquesta llista tindrà una vigència màxima de 5 anys i haurà de servir per agilitzar les segones adjudicacions d’aquesta promoció en cas de disponibilitat sobrevinguda d’un habitatge.

En qualsevol cas, el pis adjudicat s’haurà d’ocupar efectivament en el termini màxim tres mesos a comptar des de la formalització del contracte de lloguer i el lliurament de claus.

Podeu consultar i descarregar la proposta de les bases del procés d’adjudicació dels pisos dels mestres en el document en PDF que trobareu al peu d'aquesta notícia.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat