Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) en la sessió del 17.10.2023:

  1. PRP2023/1324. Proposta de modificació de plantilla. Exp. 2023/1815.
  2. PRP2023/1326. Proposta de modificació de llocs de treball i catàleg retributiu. Exp. 2023/1834.
  3. PRP2023/1315. Proposta de modificació de de l’ordenança fiscal núm. 1 de l’impost sobre béns immobles. Exp. 2023/1831.
  4. PRP2023/1372. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal núm. 2 de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Exp. 2023/1836.
  5. PRP2023/1317. Proposta de modificació de crèdit núm. 008/2023 de suplements de crèdit finançat mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals. Exp. 2023/1789.
  6. PRP2023/1311. Proposta esmena del grup municipal PP a l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2023/1825.
  7. PRP2023/1342. Esmena de modificació del grup municipal PSC-CP, a la «PRP2023/1311. Proposta esmena grup municipal PP a l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2023/1825».
  8. PRP2023/1347. Esmena d’addició del grup municipal PSC-CP, a la «PRP2023/1311. Proposta esmena grup municipal PP a l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2023/1825».