PART RESOLUTÒRIA

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) en la sessió del 12.12.2023: 

  1. PRP2023/1529. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal núm. 53, preu públic per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals. Exp. 2023/1983.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 2 en la sessió del 12.12.2023: 

  1. PRP2023/1676. Proposta d’esmena de la proposta de concessió del Tei de Plata 2023, aprovada per Ple del dia 23.11.2023. Exp. 2023/2153.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 4 en la sessió del 14.12.2023: 

  1. PRP2023/1685. Proposta d’aprovació inicial de les bases d’adjudicació dels habitatges dels “Pisos de Mestres”. Exp. 2023/179.
  2. PRP2023/1682. Aprovació del Padró d’habitants a data 01.01.2023. Exp. 2023/2214.
  3. PRP2023/1687. Proposta per triar el candidat idoni per Jutge/essa de Pau. Exp. 2023/1869.

 Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) en la sessió del 19.12.2023:

  1. PRP2023/1734. Proposta resolució al·legacions de la proposta de modificació d’ordenança fiscal número 1 d’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 2023/1831