PART RESOLUTÒRIA

1 .-Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a les sessions següents.-

- Ple ordinari núm. 1/2024, de 25 de gener de 2024.
- Ple extraordinari i urgent núm. 2/2024, de 7 de març de 2024.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) en la sessió del 12.03.2024:

2.- PRP2024/394. Aprovació de la relació de factures extrajudicials 001/2024. Exp. 2024/483.-

3.- PRP2024/403. Aprovació de la relació de factures extrajudicials 002/2024. Exp. 2024/514.-

PART DE CONTROL

4 .-Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 32/2024 al 179/2024, del 22.01.2024 a 17.03.2024.-

5 .-Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents.-

JGL núm. 03, ordinària, de 25.01.2024
JGL núm. 04, ordinària, de 01.02.2024
JGL núm. 05, ordinària, de 08.02.2024
JGL núm. 06, ordinària, de 15.02.2024
JGL núm. 07, ordinària, de 22.02.2024
JGL núm. 08, ordinària, de 29.02.2024
JGL núm. 09, ordinària, de 07.03.2024
JGL núm. 10, ordinària, de 14.03.2024

6 .-Donar compte de la Resolució d’alcaldia 2024/104, de data 5 de febrer de 2024, d’aprovació de la delegació parcial al Consell Comarcal del Maresme de la competència necessària en matèria de policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis, per delegar l’aprovació de les bases i la convocatòria, així com el desenvolupament del procés, per a la selecció dels membres del cos de la policia local, amb categoria d’agent, vacant a la plantilla i inclosos en la corresponent oferta pública d’ocupació, per modalitat d’accés o torn lliure.-

7.- PRP2024/391. Moció de suport a la pagesia, transaccionada per CAT-ERC, Gent de Teià i Junts per Teià.-

8 .-Suggeriments i preguntes.-