Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 en la sessió del 11.04.2024:

1.-PRP2024/447. Moció del grup Municipal Popular de Teià sobre l’emergència hídrica a la província de Barcelona i al conjunt de Catalunya, Exp.2023/1825

2.- Realitzar el sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals, per a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 12 de maig de 2024.