I. PART RESOLUTÒRIA

1 .-Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a les sessions següents.-
- Ple ordinari núm. 3/2024, de 21 de març de 2024.
- Ple extraordinari núm. 4/2024, de 17 d’abril de 2024.
- Ple extraordinari núm. 5/2024, de 15 de maig de 2024.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) en la sessió del 14.05.2024:

2.- PRP2024/690. Modificació de crèdit 01/2024. Exp.2024/873.-
3.- PRP2024/539. Autorització de compatibilitat Sr. C.L.M. (DNI XXXXX967N). Exp.2024/237.-
4.- PRP2024/541. Autorització de compatibilitat Sr. R.C.E. (DNI XXXXX856N). Exp.2024/238.-
5.- PRP2024/543. Autorització de compatibilitat Sr. X.S.T. (DNI XXXXX233V). Exp.2024/239.-
6.- PRP2024/545. Autorització de compatibilitat Sr. JA.N.A. (DNI XXXXX203E). Exp.2024/240.-
7.- PRP2024/546. Autorització de compatibilitat Sr. X.V.P. (DNI XXXXX906C). Exp.2024/241.-
8.- PRP2024/702 Autorització de compatibilitat Sr. S.D.P. (DNI XXXXX990V). Exp.2024845.-

II. PART DE CONTROL

9.- Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 180/2024 al 296/2024, del 18.03.2024 a 16.05.2024.-
10.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents.-

JGL núm. 11, ordinària, de 21.03.2024
JGL núm. 12, ordinària, de 28.03.2024
JGL núm. 13, ordinària, de 04.04.2024
JGL núm. 14, ordinària, de 11.04.2024
JGL núm. 15, ordinària, de 18.04.2024
JGL núm. 16, ordinària, de 25.04.2024
JGL núm. 17, ordinària, de 02.05.2024
JGL núm. 18, ordinària, de 09.05.2024

11.-Suggeriments i preguntes.-