I.- PART RESOLUTÒRIA

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2019/1 Ordinària 24/01/2019

1.2. PLE2018/10 Extraordinària 18/12/2018

2. Dictàmens

2.1. Ensenyament

2.1.1. PRP2019/269 Aprovació conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catallunya en relació amb el projecte de Servei Comunitari per la creació d'una comissió impulsora.

2.2. Gestio economica

2.2.1. PRP2019/334 Aprovació expedient 2/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdits

2.2.2. PRP2019/335 Aprovació expedient 3/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdits

2.2.3. PRP2019/362 Ampliació de l'edat de la subvenció de la T10 de Teià de 18 a 25 anys

2.3. Governació

2.3.1. PRP2019/324 Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades

2.3.2. PRP2019/363 Aprovació del PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA DE TEIÀ

2.4. Medi Ambient
2.4.1. PRP2019/305 PROPOSTA PER DECLARAR EL MUNICIPI LLIURE DE
GLIFOSAT

2.5. Serveis socials

2.5.1. PRP2019/165 Moció de declaració institucional per garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball a Catalunya

3. MOCIONS D’URGÈNCIA

II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

4. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia 2019/61, de nomenament de personal eventual.

5. Donar compte de la Relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 27 a la núm. 169¬/2019

6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.

7. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.

8. SUGGERIMENTS I PREGUNTES