Ordre del dia

1. PRP2019/852 Periodicitat de sessions de Ple, Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents i nomenament de representants de la Corporació en Òrgans Col·legiats

2.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments:
2-1 Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/400, de 18 de juny, referent al nomenament de tinents d’alcalde.
2-2 Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a favor de la Junta de Govern Local.
2-3 Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/402, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a favor de regidors.
2-4 Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/406, de 19 de juny, referent a la designació de col·laboradors.

3.- Donar compte de la constitució de grups polítics municipals i de la designació dels seus portaveus

4.- PRP2019/849 Determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació