1. PART RESOLUTÒRIA
  2. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2019/7 Extraordinària 15/06/2019

1.2. PLE2019/8 Extraordinària 25/06/2019

  1. Dictàmens

2.1  Gestió Econòmica

2.1.1  Determinació de les festes locals per a l'any 2020

2.2 Urbanisme

2.2.1. Prp2019/810  Aprovació inicial del Projecte Bàsic d'Infraestructures Generals dels tres sectors de les urbanitzacions situades al nord del casc urbà del municipi de Teià (Gran Vista - Les Nogueres; Santa Fe – Paradís – Assumpció; Les Delícies). exp. núm. 2019/566

2.2.2. Prp2019/923   Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del sector Gran Vista Les Nogueres. exp. 2017/712.

2.2.3. Prp2019/929   Aprovacio definitiva del Pla de Millora Urbana núm. 12 per a l’ordenació volumètrica (modificacio de les separacions a llindars) en la parcel·la situada al carrer Tarragona 42.

  1. Propostes

3.1 Gestió Econòmica

3.1.1 Prp2019/967  Aprovació expedient modificació de crèdits 005/2019

3.2 Urbanisme

3.2.1. Prp2019/973   Aprovació projecte arranjament pista esportiva AE Teià

3.2.2. Prp2019/974   Aprovació definitiva del Text Refós del Pla de Millora Urbana núm. 7 de l'àmbit PMU 7 Fábrica Puigoriol.

  1. MOCIONS D’URGÈNCIA
  1. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
  1. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/456, d’aprovació de la liquidació del Pressupost exercici 2018.
  2. Donar compte de la relació de Resolucions de l’Alcaldia de la núm. 400 a la núm. 469/2019
  3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal, que seguidament es detallen:

Informe

Data acord Junta de Govern

Detall

68/2019

04/04/2019

ADO 04/04/2019

72/2019

11/04/2019

ADO 11/04/2019

82/2019

25704/2019

ADO 25/04/2019

95/2019

09/05/2019

ADO 9/05/2019

104/2019

23/05/2019

Nòmina maig

115/2019

27/06/2019

Justificació NPV-J joventut

122/2019

27/06/2019

NPV-J Locomoció

123/2019

27/06/2019

NPV-J Despeses diverses

  1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal, que seguidament es detallen:

Informe

Resolució

Data

Detall

103/2019

2019/333

23/05/2019

Complements extres nòmina maig

106/2019

2019/339

29/05/2019

Caixa fixa  1r trimestre 2019

  1. SUGGERIMENTS I PREGUNTES