1. Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les Eleccions Generals del dia 10 de novembre 2019.

    Dictàmens

  1. PRP2019/1345 Determinació dels dos dies festius addicionals d’obertura comercial per a l’exercici 2020
  1. PRP2019/1347 Moció per a la no criminalització de l'independentisme
  1. PRP2019/1376 Modificació Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles
  1. PRP2019/1377 Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 3 ICIO
  1. PRP2019/1378 Expedient 3/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdits
  1. PRP2019/1380 Aprovació expedient MC 008/2019 de transferencia de crèdits i suplement de crèdits finançat amb romanent de tresoreria

    Propostes

  1. PRP2019/1412 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2019/671 de delegació de competències parcial al Consell Comarcal del Maresme per la prestació del projecte "Reforç de neteja de la zona riera central i carrers pròxims

(Centre Urbà, urbanització Sant Berger, Vallbellida, La Vinya, Molassa, Rials i La Plana, parcs de Can Godó, Teixidores, Pl. Mil·lenari, Can Llaurador, Biblioteca, Vallbellida" i "Reforç de manteniment i tasques de construcció en el municipi" en el marc de Programa Treball i Formació (2019-2021).

  1. PRP2019/1414 Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 2.- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.