1.Aprovació actes:
1.1 Acta sessió PLE2019/10 Ordinària 26/09/2019
1.2 Acta sessió PLE2019/11 Extraordinària i urgent 16/10/2019
1.3 Acta sessió PLE2019/12 Extraordinària 22/10/2019

Dictàmens

Àrea 1

2. PRP2019/1481 Nova aprovació del conveni de col·laboració i delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme en relació al projecte L'herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeus de desenvolupament regional (Programa Operatiu Feder 2014-2020).

3. PRP2019/1535 Encomanda de gestió a la Diputació Provincial de Barcelona per l'asumpció de la gestió informatitzada del Padró d'Habitats (AGIPH)

4. PRP2019/1541 Expedient MC 10/2019 de Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria

Àrea 2

5. PRP2019/1546 TEIANENC DE L'ANY 2019

6. PRP2019/1531 Concessió TEI DE PLATA 2019

Àrea 3

7. PRP2019/1482 Aprovació pròrroga del contracte del Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià

Propostes

8. PRP2019/1390 Moció del grup municipal de Ciutadans de Teià de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia.

9. PRP2019/1520 Moció del grup municipal PSC-CP, a favor del retorn al diàleg polític i l’entesa dins el marc legal de l’Estatut i la Constitució.

10. PRP2019/1587 Recurs de reposició contra l’aprovació definitiva del Projectge tècnic d’arranjament Pista Esportiva A.E. Teià.

11. MOCIONS D’URGÈNCIA

I. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

12. Donar compte de la relació de resolucions de l’Alcaldia de la núm. 592 a la núm. 750/2019

13. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal
14. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal
15. SUGGERIMENTS I PREGUNTES