ORDRE DEL DIA

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
Sessió ordinària del PLE2019/13 del 21/11/2019

DICTÀMENS

Àrea 1.- Gestió Econòmica
2. PRP2020/35 Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2020
3. PRP2020/4 Determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació a partir de 1 de gener de 2020.
4. PRP2020/23 Moció de rebuig a la resolució de la JEC respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras

Àrea 3. Planificació i Territori

5. PRP2020/21 Acceptació cessió de terreny destinat a vialitat situat al final del carrer Sant Jordi
6. PRP2020/22 Acceptació cessió de terreny destinat a sistema hidrològic situat al costat del Torrent de Sant Berger

PROPOSTES

Àrea 3. Planificació i Territori

7. PRP2020/66 Aprovació pròrroga del contracte del Servei de manteniment de l'enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià
8. PRP2020/70 Acceptació de cessió anticipada de terreny destinat a vialitat, situat al c. Josep M. De Segarra, 6 – dins l’àmbit PMU 6, Centre Urbà.
9. PRP2020/77 Acceptació cessió de terreny destinat a vialitat, situat dins el PAU 9, carrer Puigoriol
10. PRP 2020/67 Aprovació definitiva del text refós del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica núm. 14, carrer El Castell, de l’àmbit PAU-2 del POUM.

11. Donar compte del canvi de portaveu del grup polític Compromís amb Teià- Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal.
12. MOCIONS D’URGÈNCIA

II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

13. Donar compte de la relació de resolucions de la núm. 751/2019 a la número 854/2019 i de la núm. 1 a la núm. 29/2020
14. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.
15. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.

16. SUGGERIMENTS I PREGUNTES