PART RESOLUTÒRIA
  1. Actes pendents d'aprovar: PLE2020/2 Extraordinària 29/04/2020

  Dictàmens

     Àrea 1 

  1. PRP2020/620 Aprovació expedient 5/2020 de reconeixement extrajudicial de crèdits

    Àrea 4

  1. Moció del grup municipal Cs per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat. - PRP 2020/658 Esmenes a la Moció presentada pel grup municipal Cs per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat.

  Propostes

  1. PRP 2020/648 Acceptació concessió demanial de les instal·lacions de la planta de compostatge i tractament de fangs situada a Teià, realitzada per l’ACA
  1. PRP 2020/670 Derogació de l’Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

6. PEP 2020/699 Renúncia de la regidora Sra. Mercè Alòs Lladó al càrrec de regidora..

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
  1. Donar compte de la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número 2020/270 a la número 2020/305.
  1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.
  1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia,  amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.
10. Suggeriments i preguntes