PART RESOLUTÒRIA
1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2020/4 Ordinària 16/07/2020
2. Mocions

2.1. PRP2020/722 Moció del grup municipal de Ciutadans de Teià contra la intervenció dels estalvis dels Ajuntaments per part del Govern d'Espanya

2.2. PRP2020/829 Moció del grup municipal PSC-CP de Teià, a favor de la flexibilització de les regles fiscals de despesa per augmentar la capacitat pressupostària del món local.

2.3. PRP2020/830 Moció del grup municipal PSC-CP de Teià, per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendnet de les escoles bressol.

2.4. PRP2020/1072 Moció del grup municipal Socialista PSC-CP a Teià, per a garantir la prestació del servei d'urgències 24 hores al CAP El Masnou

2.5. PRP2020/741 Moció del grup municipal de Cs per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situación provocada per la crisi de la Covid-19

2.6. PRP2020/828 Moció del grup municipal PSC-CP a Teià, per demanar al Govern de la Generalitat aixequi suspensió ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID 19 en els lloguers d'habitatge habitual

2.7. . PRP2020/1071 Moció del grup municipal de Cs per a l'elaboració d'un pla municipal en contra de l'okupació il.legal d'habitatges
3. Mocions d’urgència

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

4. Donar compte del llistat extractat dels Decrets de l’Alcaldia, del núm. 2020/434 al núm. 2020/538, des de la data 13 de juliol de 2020 fins al 21 de setembre de 2020, respectivament.

4.1. PRP2020/1054 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2020/474, d'aprovació d'expedient de modificació de crèdit núm. 005/2020

4.2. PRP2020/1060 Donar compte de la Resolució núm. 2020/504, d’adhesió a la “MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS”

4.3. PRP2020/1058 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2020/512, d’aprovació de la renovació del conveni d’adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT)

4.4. PRP2020/1056 Donar compte de la Resolució núm. 2020/498, d'adhesió al "Manifest sobre la mesura del Govern Espanyol per a disposar dels romanents de Tresoreria dels ajuntaments", subscrit en data 29 d’octubre de 2013, entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Teià

5. Donar compte dels acords de les JGL:

- NÚM. 19 - JGL 16.07.2020
- NÚM. 20 – JGL 23.07.2020
- NÚM. 21 – JGL 10.09.2020
- NÚM. 22 – JGL 17.09.2020

6. PRECS I PREGUNTES