I.PART RESOLUTÒRIA
Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les següents:
1. Ple núm. 5/2020, ordinari, de 24.09.2020
2. Ple núm. 6/2020, extraordinari i urgent, de 30.09.2020

Propostes dictaminades per les comissions informatives de les respectives àrees:

3. PRP2020/1202. Aprovació definitiva del text refós del Pla de millora urbana núm. 15, per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la situada al Torrent de les Monges, núm. 46. Exp. 2019/1212.

4. PRP2020/1332. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Maresme, per al servei d’alertes meteorològiques.

5. PRP2020/1316. Pròrroga del Pla Local de Joventut de Teià 2017-2020, per termini d'un any (fins el 31.12.2021).

6. PRP2020/1325. Modificació de la RLLT. Aplicació de l'increment del 0,30 de la massa salarial 2019, segons LPGE 2018 prorrogats pel 2020.

7. PRP2020/1336. Modificació de crèdit núm. 007/2020.
8. PRP2020/1328. Reconeixement extrajudicial de crèdit 006/2020.

Mocions:

9. PRP2020/1318. Moció del grup municipal Ciutadans Teià, de recolzament al gremi de bars, restauració i centres d'estètica de Teià, davant les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat i de creació d'ajuts econòmics per aquests sectors.

10. PRP2020/1167. Moció grup municipal Ciutadans Teià per donar opció als pares de demanar la jornada contínua en els centres educatius del municipi.

11. PRP2020/1320. Moció de declaració de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa.

II. PART DE CONTROL

12. DONAR compte del Decrets d’Alcaldia, del número 2020/539 al 2020/616, de data 21.09.2020 a data 16.11.2020.

13. Donar compte dels acords adoptats en les sessions de la Junta de Govern Local, corresponents a les sessions següents:

JGL núm. 23, ordinària, de 24.09.2020
JGL núm. 24, ordinària, d’1.10.2020
JGL núm. 25, ordinària, de 08.10.2020
JGL núm. 26, ordinària, de 15.10.2020
JGL núm. 27, ordinària, de 22.10.2020
JGL núm. 28, ordinària, de 29.10.2020
JGL núm. 29, ordinària, de 05.11.2020
JGL núm. 30, ordinària, de 12.11.2020

14. Informacions diverses.

15. Suggeriments i preguntes.