Part resolutòria
1- Aprovació acta sessió anterior, corresponent al Ple ordinari, de 19.11.2020 (sessió 7/2020).
2- Aprovació inicial del Pressupost municipal de l'Ajuntament de Teià per a l'exercici 2021.PRP2020/1468.

Part de control

3- Donar compte del Decrets d’Alcaldia, dels números 617/2020 al 678/2020, de 17.11.2020 a 16.12.2020.
4- Donar compte dels acords adoptats en les sessions de la Junta de Govern Local, corresponents a les sessions següents:

JGL de 19.11.2020, núm. 31

JGL de 26.11.2020, núm. 32

JGL de 03.12.2020, núm. 33

JGL de 10.12.2020, núm. 34

JGL de 17.12.2020, núm. 35