caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de la seu electrònica o bé des del registre d'entrada de l'ajuntament, tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Es donarà accés a través d'un link a la plataforma ZOOM per tal que l'interessat/da pugui realitzar les preguntes en directe a través de l'audiència prèvia al ple, 30 minuts abans del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

Ple extraordinari 1/2022

 Ordre del dia

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent: Ple extraordinari núm. 10/2021, de 22 de desembre de 2021

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 18.01.2022:

2. PRP2021/1270. Modificació règims d’assistències i retribució regidora Èrica Busto Navarro, a efectes de la Llei d'incompatibilitats del personal al Servei de les administracions públiques.

3. PRP2022/27. Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 18.01.2022:

4. PRP2022/21 Denominació de la via al sector PAU-14 de Teià com a carrer Maria Canals i Cendrós.

Propostes d’urgència
De conformitat amb l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en
l’ordre del dia i abans de passar al torn de suggeriments i preguntes, per unanimitat dels membres, s’acorda introduir per raons d’urgència les propostes següents:

5. PRP2022/49. Relació de factures extrajudicials

6. PRP2022/29. Pròrroga acord de pròrroga de la delegació de competències de la deixalleria a favor del Consell Comarcal del Maresme.

II. PART DE CONTROL

7. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 546/2021 al 20/2022, d’20.11.2021 a 23.01.2022.

8 . Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 40, ordinària, de 25/11/2021
JGL núm. 41, ordinària, de 02/12/2021
JGL núm. 42, ordinària, de 09/12/2021
JGL núm. 43, ordinària, de 16/12/2021
JGL núm. 44, ordinària, de 22/12/2021
JGL núm. 1, ordinària, de 13/01/2022

9. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 02.12.2021 que fan referència a l’atorgament de subvencions:

10. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 09.12.2021 sobre l’aprovació de la quota de l’AMI per l’any 2021.

11. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 16.12.2021 sobre relació de factures ADO.

12. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22.12.2021 sobre l’aprovació del Conveni amb el Parc de la Serralada Litoral.

13. Suggeriments i preguntes.


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites