caenfrdeites

Govern Obert

  • Inici
  • Govern obert
  • Tràmits online

Catàleg de tràmits

Document responsable venda menjar per emportar i servei a domicili

En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19, els establiments del sector alimentari que fan repartiment a domicili han de:
• Seguir complint estrictament les normes generals de seguretat alimentaria.
• Complir les normes específiques per a la prevenció de la transmissió de la COVID19 que les autoritats competents vagin facilitant.

IMPORTANT: Qualsevol persona que presenti símptomes respiratoris o febre ha de romandre a casa i no anar al lloc de treball, ha de trucar al 061 per seguir les instruccions fixades per les autoritats sanitàries.

RECOMANACIONS PER A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19 PELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ QUE REALITZIN REPARTIMENT A DOMICILI (*)
En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19, els establiments del sector alimentari que fan repartiment a domicili han de:
• Seguir complint estrictament les normes generals de seguretat alimentaria.
• Complir les normes específiques per a la prevenció de la transmissió de la COVID19 que les autoritats competents vagin facilitant.

IMPORTANT: Qualsevol persona que presenti símptomes respiratoris o febre ha de romandre a casa i no anar al lloc de treball, ha de trucar al 061 per seguir les instruccions fixades per les autoritats sanitàries.

Els establiments alimentaris que estan portant a domicili menjars preparats hauran de seguir les següents mesures per tal de minimitzar i evitar al màxim el contacte entre el repartidor i el client:
- El client ha de fer la comanda i pagar-la online.
- El repartidor es rentarà les mans abans de sortir, i portarà guants i el casc en tot moment.
- Una vegada que el repartidor arriba a la porta del client, col·loca una caixa buida a terra, sobre la qual deixa la comanda, evitant d’aquesta manera que entri en contacte amb el terra.
- El repartidor informa al client que ja ha arribat la comanda, a través del timbre o intèrfon i esperarà mantenint una distància de dos metres.
- El client recull la seva comanda y el repartidor s’emporta la caixa buida per llençar-la.
RECOMANACIONS D’HIGIENE PER AL PERSONAL
Tot el personal ha de rentar-se les mans sovint, incrementant la freqüència tot el que sigui necessari.
Cal disposar sempre de sabó i eixugamans d’un sol us a l’abast de tot el personal de l’empresa.
- Com a sistema de desinfecció addicional al rentat de mans, es poden utilitzar desinfectants a base d’alcohol .
- Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en esternudar i rentar-se les mans de seguida.
- Evitar la contaminació creuada entre els aliments i qualsevol font de contaminació com, per exemple, objectes personals, telèfons mòbils o altres estris. Cal fer un rentat de mans minuciós
cada vegada que s’hagi tocat una superfície que pugui estar contaminada i utilitzar sistemàticament pinces o guants nets i desinfectats per manipular aliments.
- Es recomana utilitzar mascaretes i guants. Quan s’utilitzen guants o mascaretes cal tenir en compte que poden ser un focus de contaminació, ja que amb l’ús van concentrant secrecions respiratòries i brutícia. Cal tenir especial cura en la seva manipulació i eliminació així com canviar-los amb suficient freqüència.
- Extremar i incrementar la freqüència de la neteja i desinfecció de totes les instal·lacions, incloses les superfícies i mobiliari de les zones com vestuaris, menjadors o sales de descans de l’empresa, manetes de les portes, teclats, altres punts que es puguin contaminar fàcilment, i en especial els serveis higiènics. ( Veure el següent apartat de recomanacions de neteja i desinfecció)
- Realitzar una ventilació adequada de tots els espais.
- És recomanable facilitar als treballadors a l’entrada de l’establiment en diferents punts de fàcil accés, d’un sistema de desinfecció a base d’alcohol per possibilitar la higiene freqüent de les mans.
- S’ha d’establir un procediment sistemàtic de neteja de mans a la sortida del vestuari i serveis higiènics abans d’accedir a la zona de preparació, manipulació d’aliments.
- Per minimitzar el risc de contagis cal compartimentar, dins del possible, els diferents processos i línies de producció garantint que el personal només circula i roman en els espais que té assignats.
- Evitar aglomeracions en zones de descans, menjadors, vestuaris, zones d’accés, etc., garantit ventilació i una distància d’un o dos metres entre persones. Fer una neteja de vestuaris i zones de descans i menjador després de cada torn.
- Organitzar els processos de treball de manera que el personal pugui mantenir una distància prudencial d’entre 1 i 2 metres.
- Les persones que presentin símptomes respiratoris o febre han de romandre a casa i no acudir al lloc de treball.

RECOMANACIONS DE NETEJA I DESINFECCIÓ D’INSTAL·LACIONS EN EMPRESES ALIMENTÀRIES PER A LA PREVENCIÓ DE CORONAVIRUS

Mesures de contenció de a transmissió de COVID -19

Les mesures de contenció per evitar la propagació de la COVID-19 requereixen reforçar els programes de neteja i desinfecció que les empreses tenen instaurats i que preveuen sales, equipaments, superfícies i estris així com també oficines, mobiliari, vestidors i serveis higiènics com a mesura preventiva. Cal fer especial èmfasi en la neteja del mobiliari i de les parts de les estructures que amb més freqüència contacten amb les mans (per exemple, dispositius per fitxar, pom de les portes, portes abatibles, baranes, etc.). Els vestidors i zones comunes s’han de netejar més sovint i com a mínim després de cada torn de treball tenint especial cura d’aquelles parts que s’hagin tocat amb les mans, com poden ser les portes de les taquilles, els bancs per seure. La informació científica disponible indica que la neteja amb aigua i detergents i l'ús de productes desinfectants comuns hauria de ser suficient per a la neteja i desinfecció preventiva general. Alguns ingredients actius, com per exemple, hipoclorit de sodi (contingut en el lleixiu domèstic) i l'etanol es consideren eficaços. 

Es recomana l'ús d'hipoclorit de sodi a 0,1 % (dilució 1:50 si s'utilitza lleixiu domèstic en una concentració inicial de 5 %) després de la neteja amb un detergent neutre.

Instància a presentar presencialment
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites