Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Devolució d'ingressos indeguts

Quan s'ha cobrat de manera incorrecte, per un error d'informació de Trànsit o de l'ajuntament, un rebut d'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

Qui ho pot demanar?

El titular del rebut.

Quan?

Quan s'ha cobrat de manera incorrecte, per un error d'informació de Trànsit o de l'ajuntament, un rebut d'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

Com es pot iniciar?

Presentant instància al registre municipal acompanyada de la fotocòpia del rebut pagat i del justificant de baixa definitiva.

Preu

L'import que es solicita el retorn indicat en el rebut.

Temps de tramitació

Una vegada estigui aprovada la devolució, es notifica mitjançant l'agutzil o bé per correu certificat.

Fotocòpia del rebut pagat i document acreditatiu de la baixa definitiva del vehicle expedit per Trànsit.

Instància a presentar presencialment

Ajuntamentdeteia