Govern Obert

Urbanisme, obres i llicències

Catàleg de tràmits

Buscar:
Nom del tràmit
 • Presencial
 • Impresos associats
Sol·licitar un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Impresos associats
 • Cost associat
Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les condicions d'urbanització que han de complir.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Requereix autoliquidació
 • Cost associat
si
Obtenció de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat
Devolució de la quantitat, en concepte de garantia davant l'Ajuntament, a què es condiciona l'eficàcia d'una llicència d'obres
 • Presencial
 • Telemàtic
si
Permís d'execució d'obres sempre que no requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, ni tinguin pressupostos elevats i que no afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Impresos associats
 • Cost associat
si
Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat
si
Permís que l'Ajuntament concedeix per a la primera ocupació d'edificis de nova construcció o que hagin estat modificats o ampliats substancialment.
 • Presencial
 • Requereix autoliquidació
 • Cost associat
Ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat
És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat

Per instal·lacions incloses a l´art 187 bis h) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d´agost, Text Refós de la LLei d´Urbanisme en els termes que estableix l´art. 9 bis.
Instal.lacions situades en sol urbà, en una edificació existent no catalogada.

 • Telemàtic
 • Impresos associats
no

Permís d'execució d'obres que requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, que afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació i l'execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres

 • Presencial
 • Telemàtic
no

Ajuntamentdeteia