Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d’edificis i construccions

Permís que l'Ajuntament concedeix per a la primera ocupació d'edificis de nova construcció o que hagin estat modificats o ampliats substancialment.Qui pot sol·licitar-ho?
Persones que hagin sol·licitat una llicència d'obra major o de canvi d'ús d'un edifici.
Quan es pot sol·licitar?
En el moment en què s'hagin finalitzat les obres i es disposi del certificat final d'obres i s'hagi sol·licitat llicència de gual, si escau.
Com es fa?
Cal presentar la comunicació correctament omplerta, juntament amb la documentació necessària, al registre general de l'Ajuntament (OAC) i s'haurà de demanar dia i hora perquè un tècnic o tècnica hi faci la visita de comprovació.
Procediment
La comunicació i la documentació presentades se sotmeten a informe dels serveis tècnics municipals.
Una vegada feta la inspecció per part del personal tècnic municipal a la finca en qüestió per comprovar que l'obra s'ha executat d'acord amb el projecte aprovat per l'Ajuntament, s'emet l'informe pertinent.
Si l'informe no és favorable, es requereix a la persona interessada que esmeni, en el termini de 10 dies, les anomalies detectades. Una vegada esmenades les anomalies i comunicat aquest fet per escrit a l'Ajuntament, la seva comunicació torna a ser sotmesa a informe dels serveis tècnics municipals.
Si l'informe és favorable, els serveis tècnics municipals fan la liquidació de taxes corresponent, d'acord amb el que estableix l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, i s'aprova la actuació comunicada per decret del regidor delegat d'Urbanisme. La notificació s'envia per correu a la persona interessada acompanyada del full d'autoliquidació. En la notificació s'hi fa constar que, sense haver justificat el pagament, aquest document no té cap validesa.
Si a la comunicació prèvia d'ocupació d'edificis i instal·lacions s'ha demanat també la devolució de les fiances i dipòsits, se sotmetrà a informe dels Serveis Tècnics, que determinaran la procedència o no de les devolucions, les quals seran aprovades per la Junta de Govern Local i la resolució serà notificada per correu a la persona interessada.
Si la comunicació prèvia d'ocupació d'edificis i instal·lacions i la devolució dels dipòsits s'han sol·licitat conjuntament i s'emet un informe favorable alhora, s'adoptarà un únic acord per la Junta de Govern Local, en el qual s'aprovaran l'actuació comunicada i la devolució. D'aquesta manera, l'expedient estarà llest per arxivar-lo.

  • Certificat final d’obres original subscrit pel facultatiu director de les mateixes, visat pel col·legi professional corresponent i que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors del mateix aprovades expressament per l’ajuntament i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.
  • Certificat de recepció de residus lliurat per un gestor autoritzat.
  • El projecte executiu de final d’obra (Asbuilt), sense plànols d’estructura i per triplicat amb fotografies de l’interior de l’habitatge referents als acabats.

 Si s’han introduït modificacions que no hagin estat ja aprovades prèviament:

  • Plànols de constància, per triplicat i visats, signats pel promotor i direcció facultativa en el cas que hi hagin modificacions de detall respecte el projecte autoritzat, acompanyats d’un certificat visat del tècnic director fent constar que “les variacions introduïdes s’adeqüen a la normativa urbanística” ( art. 85.4 Decret 179/1995 ROAS) .

Altra documentació requerida per la llicència a l’acabar l’obra:

  • Certificat de la infraestructura comuna de telecomunicacions lliurat per l’organisme de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria.
  • Certificat final d’instal·lació del sistema de captació d’energia solar. Si és d’aplicació la llei 3/2012 de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis, l’acte de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis emès per una ECA o per l’ajuntament.

Per sol·licitar exclusivament la devolució dels dipòsits i les fiances, descarregueu la instància genèrica.

Instància a presentar presencialment

Ajuntamentdeteia