Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Queixes, suggeriments i propostes

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud clicant el botó "Tramitar online"
Presencialment: a les oficines municipals (Carrer Pere Noguera 12, Teià)

Qui el pot demanar
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Període de l’any en què es pot demanar
Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud
No n'hi ha.

Requisits previs
No cal complir cap requisit específic.

Preu
Sense cost.

 Normativa

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Termini de resolució El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud. Silenci administratiu Per la naturalesa del tràmit no es contempla. Normativa reguladora del silenci administratiu
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Vies de reclamació Les ordinàries del procediment administratiu.

Depenent de la queixa o suggeriment. En principi no cal aportar documentació

Impresos del tràmit
Documentació complementària que considereu pertinent.

Instància a presentar presencialment
Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntamentdeteia