Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.
Organisme competent / Responsable

Ajuntament

 Àrea que tramita

Àrea municipal de  gestió de les activitats i llicències.

 Classificació temàtica

Activitats

 Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

 Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud clicant el botó "Tramitar online"
Presencialment: a les oficines municipals (Carrer Pere Noguera 12, Teià)

Període de l’any en què es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

Prèviament a l’inici de l’activitat i a la presentació de la sol·licitud o comunicació prèvia corresponent.

Requisits previs

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Preu

El que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament

Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Impresos del tràmit

Imprès de la sol·licitud d’informe urbanístic.

Normativa
  • Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
  • Planejament municipal.
  • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 11/2009, de 6 de  juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Termini de resolució

El termini per resoldre la petició d’informe urbanístic és d’un mes.
En els supòsits en què aquest s’ha d’emetre aquest informe, en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.

Silenci administratiu

Continua la tramitació dels procediments als quals es vincula, sens perjudici que no es podran adquirir per silenci administratiu facultats o drets contraris a l’ordenament jurídic.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d'interès

La resolució establirà, a tenor de les circumstàncies concretes de l’activitat, el termini de caducitat de l’informe, que serà d’un mínim de sis mesos i un màxim de dos anys, transcorregut el qual caldrà tornar-lo a demanar.

  1. Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
  2. Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
  3. Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals.
  4. En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l’anàlisi quantitatiu del risc, d’acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial.
  5. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntamentdeteia