caenfrdeites

Seu electrònica

 • Inici
 • Govern obert
 • Tràmits online

Els més demanats

Catàleg de tràmits

Disponibilitat dels plans de pensions en cas d'atur o cessament d'activitat

A fi de contribuir a alleujar les necessitats de liquidesa de les llars s'amplien les contingències en què es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions recollint, amb caràcter excepcional, com a supòsits en els que es podrà disposar de l'estalvi acumulat en plans de pensions, les situacions de desocupació com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i el cessament de l'activitat de treballadors per compte propi o autònoms que es produeixin com a conseqüència del COVID-19.

Qui l'atorga

Entitats bancàries

A qui va adreçat

Partícips de plans de pensions que es trobin en algun dels següents supòsits:

 • Trobar-se en situació legal de desocupació com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Ser empresari/a titular d'establiments l'obertura al públic s'hagi vist suspesa com a conseqüència del que estableix l'article 10 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
 • En el cas de les persones treballadores per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tal i hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Requisits

L'import dels drets consolidats disponible no podrà ser superior a:

a) Els salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l'expedient de regulació temporal d'ocupació per al supòsit que preveu l'apartat 1.a).

b) Els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre mentre es mantingui la suspensió d'obertura a l'públic per al supòsit recollit en l'apartat 1.b).

c) Els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre mentre es mantingui la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 per al supòsit recollit en l'apartat 1.c).

Els imports establerts en els paràgrafs anteriors hauran de ser acreditats pels partícips dels plans de pensions que sol·licitin la disposició dels seus drets consolidats.

Com demanar-lo

El BOE no ho especifica, però diu que es podran regular les condicions i termes en què es poden fer efectius els drets consolidats en els supòsits indicats i que, en tot cas, el reemborsament de drets consolidats es farà efectiu a sol·licitud del partícip, subjectant-se al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions. El reemborsament s'ha d'efectuar dins el termini màxim de 7 dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa corresponent.

Font: Business Action

Normativa aplicable

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo . Disposició addicional vintena, pàgina 27939.

Administració responsable

Govern central

Afectats per ERTO:

 • Document que acrediti que està en situació d'ERTO
 • L'última nòmina
 • Sol·licitud signada per l'interessat on s'indiquen els motius del rescat
 • Còpia DNI
 • Justificant titularitat bancària

Autònoms:

 • Document o escriptura del negoci / establiment que ha tancat que acrediti la seva titularitat, document d'alta en activitats dels autònoms i de la seva integració a la Seguretat Social.
 • Declaracions d'ingressos per activitats d'IRPF
 • Sol·licitud signada per l'interessat on s'indiquen els motius del rescat
 • Còpia DNI
 • Justificant titularitat bancària

Aquesta disposició està subjecta al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions. Per tant, les rendes percebudes tindran la consideració de rendiment del treball a efectes d'IRPF, i estan subjectes a tributació al 100% del seu import al tipus que correspongui a cada beneficiari.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites