caenfrdeites

Seu electrònica

 • Inici
 • Govern obert
 • Tràmits online

Els més demanats

Catàleg de tràmits

Ajuts per a autònoms

S'hi poden acollir les persones treballadores autònomes que hagin hagut de suspendre l'activitat de manera directa per la declaració d'estat d'alarma. També hi tindran dret les que tot i no estar afectats de manera directa per la declaració d'estat d'alarma, en el mes anterior al que es sol·licita la prestació, puguin acreditar que la seva facturació ha disminuït, com a mínim, un 75% respecte a la mitjana del semestre anterior.

 • Socis cooperativistes: Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la categoria de treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, també tenen dret a aquesta prestació extraordinària si compleixen els requisits.
 • Autònoms societaris: També tenen dret a aquesta prestació extraordinària si compleixen els requisits.

Requisits

 • Estar afiliats i donats d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si s'escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
 • En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la efectuada en el semestre anterior.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Import

 L'import de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora. Quan no s'acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, l'import de la prestació serà del 70% sobre la base mínima de cotització. Durada La prestació té una durada d'un mes, i s'amplia si és el cas, fins el darrer dia del mes en el que acabi l'estat d'alarma (si l'estat d'alarma es prorroga i té una durada superior al mes). Termini de sol·licitud

Pels autònoms que han hagut de cessar activitat per la declaració de l'estat d'alarma, ja es pot presentar.

Pels autònoms que han de presentar documentació acreditativa de la caiguda de facturació mensual, des del moment en què puguin acreditar aquesta documentació.   

Com demanar-lo

Es tramita a través de la mútua triada per tal de cobrir les contingències per cessament activitat (atur).

Cada mútua té els seus formularis específics per a cada prestació. Totes han establerts canals específics per aquesta prestació. 

A tenir en compte

En ser una prestació extraordinària, la Seguretat Social ha donat la indicació de no tramitar la baixa de l'activitat ni a la Seguretat Social ni a Hisenda.

 • No s'ha de retornar el rebut de la quota d'autònoms de març.
 • La tresoreria ha donat la indicació que no suspèn els terminis de liquidació ni d'ingrés de les quotes, ja sigui de treballadors com d'autònoms.
 • Atès que és molt poc probable que la prestació es pugui resoldre amb antelació suficient a l'enviament dels càrrecs per transferència de les quotes d'autònoms, a la majoria li serà carregada la quota.
 • També es pot demanar l'aplaçament del pagament de la quota d'autònoms, atès que pel seu import, no requereix cap tipus de garantia.
 • Els autònoms que tinguin tarifa plana NO perdran la bonificació si s'acullen a la petició de prestació que estableix el Decret, tot i estar condicionada al manteniment de l'activitat.
 • La prestació no exigeix que es deixi de treballar, de manera que sempre que es mantingui la reducció de facturació del 75% es podrà percebre la prestació. 

Més informació

Normativa aplicable

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (Article 17)  

Administració responsable

Govern Central

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites