caenfrdeites

Seu electrònica

  • Inici
  • Govern obert
  • Tràmits online

Els més demanats

Catàleg de tràmits

Moratòria de les cotitzacions de la Seguretat Social

Per a les empreses i als treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s'establiran mitjançant Ordre del Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.

La moratòria en els casos en què sigui concedida afectarà el pagament de les seves cotitzacions a la SS i per conceptes de recaptació conjunta, el període de meritació de la qual, en el cas de les empreses estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que realitzin no s'hagin suspès en ocasió de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Termini de sol·licitud

Les sol·licituds de moratòria hauran de comunicar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d'ingrés corresponents als períodes de meritació assenyalats en l'apartat primer, sense que en cap cas procedeixi la moratòria d'aquelles cotitzacions el termini reglamentari de les quals d'ingrés hagi finalitzat amb anterioritat a aquesta sol·licitud.

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels 3 mesos següents al de la sol·licitud.

Com demanar-lo

Les sol·licituds de moratòria hauran de presentar-se, en el cas d'empreses, a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema XARXA) regulat en l'Ordre ESS/484/2013, i en el cas dels treballadors per compte propi a través del citat Sistema XARXA o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

Més informació

Més informació al següent enllaç

Administració responsable: Govern Central

Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites