caenfrdeites

Seu electrònica

  • Inici
  • Govern obert
  • Tràmits online

Els més demanats

Catàleg de tràmits

Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic

Cal comunicar l'alta, la baixa i les modificacions dels habitatges que es destinen a l'activitat de lloguer turístic.

Els habitatges d'ús turístic són habitatges cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques que s'estableixen per reglament.

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Es considera estada de temporada tota ocupació per un període temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan se cedeix dues o més vegades dins el període d'un any.

L’Ajuntament ha de trametre a l’Administració de la Generalitat de Catalunya les altes d'habitatges d'ús turístic existents en el seu terme, així com les baixes i les modificacions produïdes, als efectes de la seva inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya notifica el número de registre RTC a la persona propietària i a l'Ajuntament.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona propietària d'un habitatge que el vulgui destinar a ús turístic.

La comunicació la pot presentar el propietari de l'habitatge o els seus representants degudament acreditats, però el titular de la comunicació serà sempre el propietari.

Requisits previs:
  • L’habitatge ha de disposar de la cèdula d'habitabilitat de la Generalitat de Catalunya.
  • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

Representació:

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació, amb signatures electròniques, o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud clicant el botó "Tramitar online" i hi adjunteu la documentació requerida (apartat Què cal aportar?)
Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (c. Pere Noguera 12) durant l'horari establert i hi adjunteu la documentació requerida (apartat Què cal aportar?)

Preu

Segons ordenances fiscals vigents

Termini resolució

No hi ha resolució. Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada davant la finestreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Normativa associada

Tant si es fa presencial com telemàticament (a través d'una instància genèrica) cal emplenar totes les dades de la instància de comunicació prèvia, excepte les corresponents a les persones representants i/o gestores, que únicament han de omplir-se si escau. Documents:

Autoliquidació de la taxa corresponent (en cas presencial)

El pagament de la taxa és en règim d’autoliquidació. Per tant, s’emetrà l’autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud en el registre d’entrada. En cas de presentar la declaració telemàticament (a través d'una instància genèrica), l’Ajuntament de Teià, un cop rebuda, enviarà la corresponent liquidació a l’interessat.

Cal tenir en compte que :

Si l’habitatge està sotmès a règim de propietat horitzontal, d’acord amb l’article 68.6 del Decret 159/2012, caldrà aportar:

  1. Els Estatuts de la Comunitat, degudament inscrits en el registre de la propietat, on consti que està admès l’ús turístic dels habitatges de la comunitat.

En cas de no disposar d’aquesta documentació, i d’acord amb la nota aclaridora d’aquests ajuntament referent a l’aplicació de l’article 68.6, caldrà aportar:

  1. Certificat del Registre de la Propietat conforme els Estatuts de la Comunitat no estan registrats, i
  2. Acord de la Comunitat de Propietaris, en junta ordinària o extraordinària,  en què es manifesti clarament que no existeix impediment per a l’ús turístic dels habitatges de la comunitat o, en el seu defecte, document amb la signatura, com a mínim, de les 3/5 parts dels propietaris que alhora representin les 3/5 parts de les quotes de participació, amb especificació de president i secretari de la comunitat de propietaris, on quedi clar que es dona el vistiplau a l’ús turístic de l’habitatge, en les condicions especificades en el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’Establiments d’allotjaments turístic i habitatges d’ús turístic.

Instància a presentar presencialment
Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites