Govern Obert

Tributs, impostos i taxes

Catàleg de tràmits

Buscar:
Nom del tràmit
Duplicat d'un document de pagament que emet l'Ajuntament a instància de la persona interessada.
  • Presencial
  • Telemàtic
Pagament dels tributs, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera.
  • Presencial
  • Telemàtic
si
Tramitació de reclamacions contra els impostos i taxes locals
  • Presencial
  • Telemàtic
Impost municipal que s’ha de pagar en cas de transmissió d’un bé immoble (casa, pis, local, plaça d’aparcament, traster, etc.) ja sigui perquè s’ha venut, s’ha heretat, s’ha rebut per donació o per altres tipus de transmissió.
  • Presencial
si
Quan s'ha cobrat de manera incorrecte, per un error d'informació de Trànsit o de l'ajuntament, un rebut d'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
  • Presencial

Ajuntamentdeteia