L’Ajuntament recuperarà la bassa i arranjarà el camí de can Llaurador


bassa can llauradorProperament començaran les obres d’adequació del vial per a vianants que comunica la plaça de l’1 d’Octubre amb el veïnat de la Plana a través del parc de can Llaurador. A més, l’actuació també preveu rehabilitar la bassa i netejar els grafitis i protegir de les pintades el mur de l’era de la masia que conté les terres de l’avinguda de José Roca Suárez Llanos.

El projecte, redactat per l’arquitecte Fernando Nieves, compta amb una subvenció de la Generalitat a través de la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC, 2020-2024).

Les obres han estat adjudicades a l’empresa Massachs Obres i Paisatge després que el passat 11 d’abril la Junta de Govern Local va aprovar-ne definitivament la proposta tècnica i que un parell de setmanes més tard va tramitar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert amb un pressupost base de licitació de 95.708 euros (IVA inclòs).

Des del moment d’inici dels treballs, l’empresa disposarà d’un termini d’execució de vuit setmanes.

vial can llauradorArranjament del camí

El projecte preveu substituir el ferm del camí de sorra que porta a la Biblioteca i que comunica el veïnat de la Plana amb la plaça de l’1 d’Octubre, incloent-hi la rampa que condueix a la parada de bus de l’avinguda José Roca Suárez Llanos. Aquest recorregut serà restringit a vianants, bicicletes i petits vehicles de manteniment.

L’actuació consistirà en l’extracció i l’anivellament d’un gruix de 10 centímetres de terra i la seva substitució per una capa de rodament feta amb “sauló sòlid”.

Es tracta d’un compost natural de diferents terres, lligams ecològics i additius naturals que s’utilitza en la construcció de camins, jardins, places i voreres. El “sauló sòlid” s’aconsegueix a partir d’una mescla homogènia de silicats, fosfats, carbonats de sodi i de potassi amb la humitat pròpia de la terra tractada, sense reciclats de la construcció, vidre o siderúrgia, per garantir un envelliment totalment natural.

El sistema “sauló sòlid” té nombrosos avantatges: augmenta la capacitat de resistència al pes i l’erosió; té un color molt similar al terreny natural, sense brillantors; neutralitza les substàncies orgàniques de sòl i allarga la seva compacitat; redueix dràsticament la pols; elimina totalment el fang, així com els xaragalls i les deformacions provocades per la contracció del terreny.

Visualment, la solució plantejada s’integra paisatgísticament en l’entorn i és respectuosa amb la naturalització de l’espai. I pel que fa a la durabilitat, es conservarà durant molts anys en perfectes condicions d’ús per persones amb mobilitat reduïda i cotxets de criatura, la qual cosa permetrà reduir les feines i recursos públics dedicats al seu manteniment.

bassa can llaurador interiorRecuperació de la bassa

La recuperació de l’antic safareig de la masia forma part de les mesures d’estalvi d’aigua i d’aprofitament dels recursos hídrics del municipi. La bassa ocupa una superfície de 63 metres quadrats. Es refaran els murs de pedra, es reposaran les peces ceràmiques que falten al fons i se substituirà el revestiment actual –molt malmès– per un arrebossat interior amb morter de calç aèria, prèvia col·locació de malla de fibra de vidre. L’exterior serà tractat morter de reparació de calç hidràulica manual i el paviment de la bassa s’impermeabilitzarà amb pintura de poliuretà.

Per evitar la caiguda d’infants i mascotes a l’interior, es col·locarà una estructura de perfils d’acer laminats fixats al mur interior i una malla electrosoldada amb dues parts registrables per al manteniment de la bassa.

Pou i equips de reg

La bassa s’omplirà amb aigua procedent del pou de can Llaurador, que es troba situat a la part inferior de l’àrea d’aparcament. Per fer-la arribar fins al dipòsit, el pou serà equipat amb una bomba submergible de turbina, degudament acoblada a una canonada d’impulsió de 100 metres de longitud. Per això s’haurà d’obrir una rasa de connexió a la xarxa existent que en permeti l’alimentació i el buidatge mitjançant dos tubs de polietilè de 90 i 70 mil·límetres, respectivament. Al llarg del traçat es crearan quatre pericons de registre i una arqueta per allotjar-hi les vàlvules de sortida.

Aquesta instal·lació activarà automàticament la bomba cada cop que davalli el nivell de la bassa, gràcies a una sonda i una electrovàlvula.

mur can llauradorProtecció del mur

Els treballs previstos inclouen la neteja de les pintades de les parets del mur de l’era i l’aplicació d’una capa de veladura. Sobre seu s’instal·larà una estructura de protecció formada per una reixa metàl·lica electrosoldada i galvanitzada amb nou plafons que cobriran una superfície de 10,7 metres de longitud per 2,4 metres d’altura.

Enllumenat

Per il·luminar la bassa, l’era de la masia i el camí que hi mena s’instal·larà una columna de 9 metres d’altura amb tres projectors LED. Per últim, es formarà una cuneta lineal en forma de ‘V’ amb una peça prefabricada de formigó per evitar l’esllavissament de terres del camí de la bassa a la terrassa de la masia.


Ajuntamentdeteia