Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Pressupost General de l'Ajuntament de Teià. Exercici 2024

 

INGRESSOS

Econ Descripció   Previsions inicials

1

Impostos directes.

 

4.005.282,72

2

Impostos indirectes.

 

646.000,00

3

Taxes, preus públics i altres ingressos.

 

1.095.200,00

4

Transferències corrents.

 

2.475.500,00

5

Ingressos patrimonials.

 

101.600,00

7

Transferències de capital.

 

23.500,00

9

Passius financers.

 

2.203.878,70

   TOTAL

 

10.550.961,42

DESPESES

.

 

Econ Descripció  

Crèdit inicial

1

DESPESES DE PERSONAL.

 

3.645.462,20

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

 

4.154.192,71

3

DESPESES FINANCERES.

 

25.000,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

 

349.901,04

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

 

21.326,77

6

INVERSIONS REALS.

 

2.295.078,70

9

PASSIUS FINANCERS.

 

60.000,00

   TOTAL

 

10.550.961,42

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preupost22

pdf SITUACIÓ D'INGRESSOS 15Kb Downloads: 765

ingressos org+eco.pdf

pdf DESPESES PER CAPÍTOL 10Kb Downloads: 790

despeses per capítol.pdf

pdf SITUACIÓ DE DESPESES 57Kb Downloads: 767

despeses org+prog+eco.pdf

pdf INGRESSOS PER CAPÍTOL 10Kb Downloads: 779

ingressos per capítol.pdf


Ajuntamentdeteia