Surt a concurs el servei de bar del camp de futbol


local sant bergerAhir dilluns, 3 de juny, l’Ajuntament de Teià va publicar al tauler d’edictes i al perfil del contractant l’anunci de la licitació del bar-restaurant del complex esportiu municipal, tal com es va informar prèviament a la portada del Butlletí Municipal del mes de maig amb el següent titular: El bar de Sant Berger, a punt per licitar.

4 anys de contracte

L’Ajuntament ha invertit 107.623 euros a remodelar i equipar el local per a la futura activitat, que tindrà la condició de bar-restaurant (amb qualificació de contracte de "serveis de restaurant i de subministrament de menjars").

L’establiment té una superfície de 90 metres quadrats, entre cuina, barra i menjador. El conjunt d'instal·lacions es completa amb 312 metres de terrassa, 38 de passadissos i tres serveis o cambres higièniques (una de les quals, adaptada a persones amb diversitat funcional).

Tot plegat surt a licitació per un valor estimat de contracte de 37.200 euros (IVA inclòs) per un període de 4 anys, amb la possibilitat d’acordar-ne una pròrroga de dues anualitats més. En principi, s'ha determinat un cànon anual de 8.712 euros (IVA inclòs), a raó de 720 euros al mes, essent a càrrec de l’adjudicatari el pagament dels consums dels subministraments d’electricitat, gas i aigua.

Els plecs de condicions del concurs fixen una garantia definitiva per part de la persona o empresa adjudicatària del 5% del preu de l’oferta i la subscripció d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import igual o superior a 150.000 euros per sinistre.

Criteris d’avaluació

Les clàusules del procediment –que poden consultar en aquest enllaç– fixen els requisits de solvència econòmica, financera, tècnica i professional del licitador, com ara una relació dels principals serveis o treballs realitzats de la mateixa o similar naturalesa en el curs dels tres últims anys, com a màxim.

Els criteris d’adjudicació estableixen una gradació de fins a 100 punts: 60 s’avaluaran de forma automàtica –fins a 49 punts segons quin sigui la proposta de pagament de cànon anual i fins a 11 punts per aspectes higiènics i de neteja– i els altres 40 es ponderaran segons quin el projecte de negoci, d’acord amb el següent escalat: Servei de restauració, 12 punts; millora de l’equipament, 22 punts, i suport a la Regidoria d’Esports, 6 punts.

Fins l’1 de juliol

Les persones o empreses interessades poden presentar la documentació necessària fins a l’1 de juliol a les 14 h per via telemàtica a través de la pestanya 'Presentar oferta' del perfil del contractant


Ajuntamentdeteia