Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

I la petita infància, què?

El creixement que es preveu a Teià fa verti- gen. Les noves edificacions i zones residenci- als a Teià van a l’alça (Cal Llibreter, promoció habitatges de La Plana, nous pisos al solar del blanqueig, edificacions al PMU de les Basses, edificacions al Portal urbà), fet que compor- tarà, a mig termini, un augment exponencial de nous teianencs i teianenques, i més em- padronaments. I tot amb el permís d’un nou Pla d’Ordenació Urbana després que el TSJC hagi anul·lat l’aprovat al 2016. Al 2021, segons l’Agència Catalana d’Habitatge, es van donar per a finalitzats 28 habitatges de nova planta, davant els 18 del 2020 o els 8 del 2019. En un poble on els naixements van creixent i també la construcció de nous habitatges, fa pensar en que cal, de forma urgent, preveure uns ser- veis i equipaments educatius adequats i una revisió  del  model  d’ensenyament  al municipi

i que compti amb tots els agents implicats. En aquest nou escenari el pressupost 2022 de CAT-ERC va contemplar millores en les infraes- tructures de l’escola El Cim d’uns insuficients 70.000€. L’escola és vella i cal un manteniment anual generós.

Però, amb un pressupost de 9,3 milions d’euros, on es recull la necessitat d’ampliació de l’EBP Els Galamons? I la perspectiva de fu- tur de concert amb l’escola bressol el Bambi? Actualment, els Galamons té una  capacitat  de 61 places. I per aquest curs 2022/23 s’han quedat fora 5 famílies a I-1 i és que s’han do- blat estances a I-2 i per tant, l’ I-1 s’ha quedat amb menys places. I al curs vinent, serà a l’in- revés, hi haurà menys places per I-2. És una situació absurda i de poca previsió! A I-0 han quedat 4 vacants però s’ompliran ràpidament a partir del gener 2023. Mentrestant, sort que

el concert amb Bambi va “salvant” la situació.  I tot això en un moment, on la Generalitat de Catalunya ha anunciat la gratuïtat d’I-2 per aquest curs, i la l’I-1 pel curs 2023/24 i, per tant, les famílies que s’hi puguin arribar a ma- tricular mitjançant un sorteig públic de places seran molt afortunades. El sorteig pel curs ac- tual ha estat de molta controvèrsia per la seva manca d’objectivitat i de gestió.

Des de Junts per  Catalunya  de Teià  exigim al Govern de CAT-ERC  que hi destini recursos   i serveis a l’educació pública dels nostres fills i filles. Exigim que s’actuï més de l’etapa educa- tiva de 0-3 anys. Si volem qualitat de educativa i previsió de futur pels nostres infants, acom- panyament i suport a les famílies, així com una conciliació de la vida laboral i familiar, és hora de fets, recursos i prioritats. Per Junts per Cata- lunya, l’educació, i les famílies, ho són!


Ajuntamentdeteia