Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Càrrecs de confiança

L'ajuntament de Teià disposa d'un càrrec de confiança: La Sra. Syra Duran com a personal eventual amb una dedicació del 70% de la jornada laboral i una retribució proporcional de 24.620 euros anuals bruts.

Veure currículum

L’article 104 bis de la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local fixa en una persona el nombre màxim de llocs de treball de personal eventual que pot preveure un ajuntament d’un municipi d’entre 5.000 i 10.000 habitants. En el cas de Teià, el pressupost general i la plantilla de treballadors aprovada per a l’exercici 2023 en la sessió plenària del 20 de desembre de 2022 ja preveia la provisió d’aquesta plaça com a auxiliar administrativa de suport a l’Alcaldia, amb el règim de les seves retribucions i dedicacions.

Funcions:

  • Actuar com a nexe d’unió entre l’organització política i administrativa de l’Alcaldia
  • Preparar la documentació necessària perquè l’Alcaldessa dugui a terme la seva activitat diària
  • Planificar, organitzar i coordinar l’agenda política i els aspectes protocol·laris dels actes, reunions i entrevistes de l’Alcadia
  • Supervisar els aspectes d’imatge, protocol i comunicació de l’Alcaldia
  • Tenir cura de les relacions institucionals externes amb entitats, ciutadania i altres administracions
  • Assistir a les trobades amb associacions del municipi
  • Elaborar propostes per millorar la gestió de l’Alcaldia i de les regidories d’Igualtat i Atenció a la Ciutadania
  • Desenvolupar i fer el seguiment de l’agermanament amb Massarosa, així com col·laborar en activitats relacionades amb la promoció de Teià.

Durada i extinció

D’acord amb la legislació aplicable al personal eventual, el càrrec de confiança pot ser revocat lliurement en qualsevol moment per l’Alcaldia sense dret a cap reclamació. En tot cas, la persona en qüestió “cessarà automàticament en la data d’expiració del mandat de l’autoritat” que l’ha designada. Segons l’acord de govern entre GdT i CaT-ERC, el relleu a l’Alcaldia es produirà el 17 de juny de 2025.

pdf Edicte 136Kb Downloads: 250

edicte.pdf


Ajuntamentdeteia